professor_pic
اسمعیل علی سلیمی
اسمعیل علی سلیمی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد