professor_pic
اسمعیل علی سلیمی
اسمعیل علی سلیمی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
دبیری همایش‌ها
  • Salimi Esmaeel Ali, The 5 ELT Conference: Bridging Theory and Practice, Executive Secretary, 2019/05/01