professor_pic
هدی غفاری
هدی غفاری ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد