professor_pic
هدی غفاری
هدی غفاری ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد
کرسی علمی
  • جایگاه حاکمیت شرع در نظام حقوق- سیاسی کشور مالزی، غفاری هدی، نظریه پردازی، 1393/11/01
  • بررسی جایگاه اسلام در نظام سازی حقوقی- بررسی تجربه مصر و عراق، غفاری هدی، نظریه پردازی، 1395/02/01
  • جایگاه اسلام در نظام‌سازی حقوقی مصر و عراق، غفاری هدی، ترویجی، 1395/02/27