professor_pic
علی پورمحمدی ماهونکی
علی پورمحمدی ماهونکی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد