professor_pic
عصمت مومنی
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران
منتشر شده در نشریات داخلی
 • جلالی دیزجی علی، مومنی عصمت، جعفرزاده رشید. (1393). تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی جهانی در حوزه حقوق مالکیت فکری در میان سال های 2000 تا 2010. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 7، 25
 • مومنی عصمت، ذوالقدر مینا. (1393). ارزیابی محیط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور با روش مکاشفه ایی. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، دوره 1، شماره 1
 • امیدی نیا مریم، مکتبی فرد لیلا، مومنی عصمت. (1392). بررسی مهارت های تفکر انتقادی در رمان های برگزیده نوجوان فارسی دهه 80 براساس فهرست پیتر فاسیونه. تفکر و کودک، 4، 1
 • مومنی عصمت. (1392). علم اطلاعات و دانش شناسی از تغییر عنوان تا تغییر محتوا. کتاب ماه، 17، 193
 • مومنی عصمت، سهرابی حمزه، اکبری محله کلائی محمد. (1391). راهبردهای هوش سازمانی و کیفیت خدمات. مطالعات مدیریت راهبردی، 1، 9
 • موسال آرئی وجیهه، مومنی عصمت، حاجی زین العابدینی محسن. (1393). بررسی رابطه بین مهارت های تفکرانتقادی در مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ورودی 1389. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 1، 2
 • مومنی عصمت، خسروی فریبرز، غلامی رضا. (1391). سنجش نگهداری دانش در موسسه مطالعات بین المللی انرژی. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، 1، 4
 • مسعودی فرامرز، علیپور حافظی مهدی، مومنی عصمت، رحیمی شبنم. (1391). ارزیابی کیفیت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و نقش آن در رضایتمندی کاربران و موفقیت مدیران: از نظریه تا عمل. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 1، 2
 • مومنی عصمت، علیزاده فاطمه، عبودیت علیرضا. (1393). عادات و نگرش‏ های خواندن دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. 9، 28
 • زارعی ابراهیم، مومنی عصمت. (1393). رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تربیت‌مدرس. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 1، 1
 • Momeni Esmat. (2009). PUBLIC LIBRARIES IN THE KNOWLEDGE SOCIETY. 1, 1
 • مومنی عصمت، رمضانی هادی. (1392). نقش کتابخانه های مساجد در ارتقا فرهنگ مطالعه ایرانی-اسلامی. 1، 1
 • مومنی عصمت، ذوالقدر مینا. (1392). بررسی عادت های مطالعه نابینایان و کم بینایان عضو کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر قم. 1، 1
 • مومنی عصمت. (1394). اعمال رویکرد هماهنگ و راهبردی در تحقیقات علوم کتابداری و اطلاع رسانی. اقدامات ائتلاف پژوهش های علوم کتابداری و اطلاع رسانی بریتانیا. 91، 5
 • نبی زاده سهیلا، مومنی عصمت، خانی پور رضا، ملکی رضا. (1392). ارزیابی عملکرد اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC). مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24، 4
 • سبزواری نفسیه، جلالی دیزجی علی، مومنی عصمت. (1394). نگاشت تولیدات علمی حوزه‌ی اعتیاد در پایگاه وب آو ساینس در سال‌های 2008- 2013. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 1، 2
 • محمدی پیله رود رقیه، مومنی عصمت، طاهری سیدمهدی. (1394). شناسایی و تعیین چهریزه‌ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه‌ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30، 4
 • گلینی مقدم گل نساء، مومنی عصمت، ستارزاده اصغر. (1393). تیپ شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران. رهیافت، 24، 57
 • ستارزاده اصغر، گلینی مقدم گل نساء، مومنی عصمت. (1395). تحلیل ساختار شبکه همکاری های علمی پژوهشگران حوزه علوم پایه پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم در بازه زمانی 1996 تا 2013. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 2، 6
 • کاظمی شمامی زهرا، مومنی عصمت. (1394). نظریه مرجع شیالی راماریتا رانگاناتنان در گذر زمان. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5، 1
 • زارعی ابراهیم، حسن زاده محمد، مومنی عصمت. (1394). رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5، 2
 • کوارویی رعنا، مومنی عصمت، حاجی زین العابدینی محسن. (1394). بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 2، 5
 • احمدی میرقائد احمدرضا، ملکی رضا، مومنی عصمت. (1394). سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ از دیدگاه کاربران. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 1، 4
 • مومنی عصمت. (1396). نظریه مرجع شیالی راماریتا رانگاناتان در گذر زمان. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5، 2
 • مومنی عصمت. (1394). سنجش میزان ربط تصاویر بازیابی شده در موتورهای جست و جوی یاهو، گوگل، پیک سرچ و فلیکر و ارائه الگوی پیشنهادی بهینه. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 8، 28
 • محمدی پیله رود رقیه، مومنی عصمت، طاهری سیدمهدی. (1393). شناسایی و تعیین چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای اصطلاح نامه اخلاق اسلامی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30، 4
 • زارعی ابراهیم، مومنی عصمت. (1393). رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت در کتابداران کتابخانه های دانشگاه تربیت مدرس. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 1، 1
 • رمضانی هادی، علیپور حافظی مهدی، مومنی عصمت. (1392). نقشه های علمی. فنون و روش ها. 5، 6
 • علیزاده فاطمه، حسن زاده محمد، مومنی عصمت. (1392). رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانه های شهر تهران. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، 3، 1
 • اکبری محله کلائی محمد، کیانی حسن، مومنی عصمت. (1393). طراحی مقیاس سنجش توانایی ارائه خدمات مرجع دیجیتال مشترک. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5، 1
 • مومنی عصمت. (1383). موانع، ملاحظات و راهکارهای اجرایی آموزش استفاده کنندگان. تجربیاتی از یک طرح اجرایی. 3، 50
 • مومنی عصمت، عبودیت علی رضا، علی زاده فاطمه. (1393). وضعیت روند اجتماعی بر پدیده خودناشری ایران. 0، 0
 • پناهی عبدالعظیم، مومنی عصمت، اکبری محمد، کمال نژاد عالیه. (1393). تحلیل تطبیقی استنادهای پایان نامه های دکترای روان شناسی عمومی دانشگاه های علامه طباطبایی و تربیت مدرس. 1، 2
 • ابوالقاسم مسلمان طاهره، مومنی عصمت، حاجی زین العابدینی محسن. (1395). بررسی میزان دقت در بازیابی منابع شنیداری با استفاده از الگوریتم کی- مینز. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 6، 2
 • Momeni Esmat, safara maryam. (2014). the relationship between spirituality and quality of employee management behavior. 0, 0
 • مومنی عصمت، صمیعی میترا، حائری مهریزی حمیده. (1394). ارائه الگوی پیشنهادی نرم افزار کتابخانه ی دیجیتال از طریق بررسی نرم افزار کتابخانه های دیجیتال عضو کنسرسیوم بین المللی حفاظت اینترنتی (IIPC). 0، 0
 • رمضانی هادی، علیپور حافظی مهدی، مومنی عصمت. (1394). نقشه‌های علمی: فنون و روش‌ها. ترویج علم، 5، 6
 • احمدی کبری، مکتبی فرد لیلا، مومنی عصمت. (1393). رفتارهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان در تعامل با کتاب های چاپی و دیجیتالی. تعامل انسان و اطلاعات، 0، 4
 • سالکی ملکی فاطمه، مومنی عصمت، گلینی مقدم گل نساء. (1396). بررسی کاربردپذیری مدل بت برای مطالعه رفتار جستجوی اطلاعات کودکان دوره پیش دبستانی در چند مرکز پیش دبستانی در شهر تهران. تعامل انسان و اطلاعات، 3، 4
 • مومنی عصمت، وفادار محمدی محمد. (1395). شناسایی و معرفی دست خط های شیخ حر عاملی موجود در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک. فصلنامه میراث وگردشگری، 1، 2
 • غفورنیا زینب، قمی شیوا، مومنی عصمت. (1395). تفاوت نظام معنایی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع با رویکرد هرمنوتیک مطالعه موردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 2، 7
 • مومنی عصمت، رضایی محمد. (1396). نظام اطلاعات مدیریت در کتابخانه و موزه بر اساس مدل مفهومی هوش گیلفورد. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 0، 0
 • مومنی عصمت. (1396). پژوهش میان رشته ای:نظریه و فرایند. 13، 14
 • سیادتی لیلا، مومنی عصمت، علیپور حافظی مهدی. (1396). تحلیل مفهومی الگوی دیجی کوال براساس چهارچوب نظری پنج-اس. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 0، 0
 • مومنی عصمت، عبدی نسب علیرضا. (1396). نگاهی به جریان داده سازماندهی دانش در کتابخانه، موزه، و آرشیو. پیک نور، 0، 0
 • نعمتی انارکی لیلا، مومنی عصمت، مستغاثی مهرداد، مستغاثی مهرداد. (1396). بررسی روش شناسی مقالات نمایه شده در حوزه سرطان های سینه، تخمدان و کولون و رکتوم در پایگاه های اطلاعاتی SID و MEDLIB در سال های 1393-1383. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25، 11
 • سالکی فاطمه، مومنی عصمت. (1396). رفتار اطلاعاتی کلامی کودکان دوره پیش دبستانی در چند مرکز پیش دبستانی در شهر تهران. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1، 8
 • جعفرزاده رشید، جلالی دیزجی علی، مومنی عصمت. (1395). تجزیه و تحلیل شبکه همکاری علمی جهان در حوزه حقوق مالکیت فکری. 2، 2
 • مومنی عصمت. (1397). نیازها، مطالعات و امکانات یک کتابخانه شهری در محیط چند فرهنگی. 0، 0
 • نجفی خواه رقیه، جلالی دیزجی علی، مومنی عصمت. (1395). امکان سنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانه های عمومی استان گیلان. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 0، 9
 • مومنی عصمت، رضایی محمد. (1396). جریان نظام اطلاعات مدیریت در کتابخانه و موزه با مدل مفهومی هوش گیلفورد. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 0، 10
 • رمضانی هادی، علیپور حافظی مهدی، مومنی عصمت. (1397). جستاری بر دو دهه مطالعات جامعه علمی کتابخانه های دیجیتالی درا. 2، 11
 • عباس پور عباس، کیانفر فرهاد، نیلی احمد آبادی محمد رضا، مومنی عصمت. (1396). ساخت، اعتباریابی، رواسازی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناک و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور. مدیریت فردا، 16، 16
 • طاهری سیدمهدی، آقائی سمیرا، مومنی عصمت. (1398). کاربردپذیری اصطلاحات غیرموضوعی مورد استفاده در نمایه‌سازی منابع علوم اسلامی در فرایند بازیابی اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35، 5
 • طاهری سیدمهدی، مومنی عصمت، عبدی نسب علیرضا. (---). طراحی الگوی سیستم نرم‌افزاری اعتباریابی کتب دانشگاهی مبتنی بر متن‌کاوی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 22، 42
 • باب الحوائجی فهیمه، مومنی عصمت، حریری نجلا، خداداد مهناز. (---). بومی سازی مقوله های مدیریت دانش بر اساس پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمانتبلیغات اسلامی. فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی، 1، 38
 • فروتن لاله، زارعی هاجر، مومنی عصمت، مرتضوی امیری سید جواد. (1398). عوامل توانمند سازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش( مطالعه موردی دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران). مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 1، 17
 • فروتن لاله، زارعی هاجر، مومنی عصمت، مرتضوی امیری سید جواد. (1399). مصورسازی اثر توانمندسازها بر مدیریت دانش کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی خودسازنده. فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی، 15، 2
 • مومنی عصمت، آغا بابائی سیروان، اسدی سعید. (1398). کشف درونی مطالعات روان شناسی مثبت به روش متن کاوی. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 5، 18
 • علیپور حافظی مهدی، رمضانی هادی، مومنی عصمت. (1397). ترسیم نقشه دانش حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: تحلیل هم‌رخدادی واژگان. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33، 2
 • برنا کیوان، فتحی فرهاد، مومنی عصمت. (1397). کشف دانش و کابرد آن در اینترنت اشیاء. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 5، 17
 • مومنی عصمت. (---). نقش مشاوره در ایجاد الگوی نظری برنامه ریزی و نظارت فرهنگی دانشگاه مبتنی بر تحلیل روایت. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان شناسی، 0، 0
 • مومنی عصمت، علی زاده فاطمه، عبودیت علیرضا. (1393). عادات و نگرش های خواندن دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 9، 28
 • رمضانی هادی، علیپور حافظی مهدی، مومنی عصمت. (1396). نگاشت شبکه همکاری علمی نهادهای پژوهشی حوزه کتابخانه های دیجیتالی در ایران. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 0، 0
 • عباسپور عباس، کیانفر فرهاد، نیلی احمدآبادی محمدرضا، رحیمیان حمید، مومنی عصمت. (1397). بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان. مدیریت فردا، 0، 58
 • صمیعی میترا، مومنی عصمت، هادیلو امین. (1396). روندهای فناوری اطلاعات بر سواد دیجیتالی با روش آینده پژوهی. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 3، 12
 • عباس پور عباس، کیانفر فرهاد، نیلی احمد آبادی محمد رضا، رحیمیان حمید، مومنی عصمت. (1396). ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور. مدیریت فردا، سال 16، سال 16- زمستان 96
 • عباس پور عباس، کیانفر فرهاد، رحیمیان حمید، نیلی احمد آبادی محمد رضا، مومنی عصمت. (1397). بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور خوزستان. مدیریت فردا، 17، 0
 • محمدپور معصومه، مومنی عصمت، علیپور حافظی مهدی. (1397). بررسی میزان همخوانی میان برچسب‌های مقالات حوزه کتابداری در پایگاه رده‌بندی مردمی سایت یولایک و توصیفگرهای اختصاص یافته به همان مقالات در پایگاه لیستا. فصنامه مطالعات دانش شناسی، 2، 8
 • مومنی عصمت، حریری نجلا، حریری نجلا، خداداد مهناز. (1399). بومی سازی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل های پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی، 61، 1
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Galyani Moghaddam Golnessa, Momeni Esmat. (2014). Scholarly Communication in Iran: An Overview. SCIENCE COMMUNICATION, 36, 6
 • Galyani Moghaddam Golnessa, Momeni Esmat. (2014). Scientific collaboration in the mirror of the literature and some empirical evidence. Academic Journal of Science, 3, 3
 • Momeni Esmat. (2013). Observation and Evaluation of Library, Archive and Museum in Basis of Their Effect in Protection of the Informational Knowledge. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2013, 2
 • Momeni Esmat. (2013). Evaluation of Relation between Museum and Marketing. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2013, 3
 • مومنی عصمت. (1395). رهبری در مواقع تغییر. lnternational journal of Academic Research in Business and social sciences، 91، 2
 • Momeni Esmat. (2011). Collection development in public libraries of Tehran. Department of Library and Information Science, University of Delhi, Delhi, India, 0, 0
 • Momeni Esmat, mohammade hekmat. (2016). Relationship between Marketing and Museum in Iranian Context: A Case Study in Malek National Library and Museum. journal of social issues & humanities, 0, 0
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، رحیمیان حمید، مومنی عصمت. (1396). ساخت و اعتباریابی و روان سازی پرسشنامه مدیریت دانش براساس مدل نوناکو و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور. Tomorrow's Management Quarterly، 0، 0
 • رحیمیان حمید، اتحادی الهام، مومنی عصمت. (1396). ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا. Tomorrow's Management Quarterly، 0، 0
 • Samiee Mitra, Momeni Esmat, Ghadami Qalandari Nasrin. (---). Allameh Tabatabae'i centeral library digital resources management based on proposed template : open archival information system(OAIS). The Malaysian Journal of Library and Information Science, -, -
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • مومنی عصمت، هفته پژوهش، خلاصه مقاله، مدیریت دانش، 1390/01/01، 1390/01/01
 • مومنی عصمت، هفته پژوهش، سخنران، 1391/01/01، 1391/01/01
 • مومنی عصمت، هفته پژوهش، سخنران، 1391/01/01، 1391/01/01
 • مومنی عصمت، هفته پژوهش، سخنران، 1391/01/01، 1391/01/01
 • مومنی عصمت، مجموعه مقالات همایش ملی تفکر انتقادی، سخنران، 1391/01/01، 1391/01/01
 • مومنی عصمت، نقش مدیریت دانش در بخا، article abstraction، بر رسی دیدگاه کتابداران از سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانه ها بر حسب ویژگی های فردی و شغلی آنان، 1392/08/13، 1392/08/13
 • مومنی عصمت، هاشمی زرین، آقایی عباس، بررسی دیدیگاه های پرستاران درباره عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بیمارستان امام رضا شهرستان کرمانشاه، article abstraction، بررسی دیدگاه های پرستاران درباره عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بیمارستان امام رضا شهرستان کرمانشاه، 1392/08/28، 1392/08/28
 • مومنی عصمت، رمضانی هادی، فرهنگ مطالعه در ایران، article abstraction، نقش کتابخانه های مساجد در ارتقاء فرهنگ مطالعه ایرانی- اسلامی، 1392/08/28، 1392/08/28
 • مومنی عصمت، کنفرانس ملی کتابخانه های دیجیتالی، ارائه پوستر، 1392/11/09، 1392/11/09
 • مومنی عصمت، مومنی اکرم، همایش تربیت اسلامی، فضای مجازی: چالش ها و راهکارها، article abstraction، تربیت دینی در کانون ارتباطات جهانی، 1393/02/27، 1393/02/28
 • همراهی افروز، مومنی عصمت، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، article abstraction، بررسی تطبیقی رابطه ی میان اختیارات مدیران کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علامه طباطبایی و الزهرا(س) و تمایل آن ها به بازارگرایی، 1393/06/23، 1393/06/23
 • مومنی عصمت، عبودیت علیرضا، علی زاده فاطمه، نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل، article abstraction، وضعیت روند اجتماعی بر پدیدهخود ناشری ایران، 1393/08/18، 1393/08/18
 • مومنی عصمت، افلاکی صدیقه، همایش ملی ادکا، article abstraction، الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان غنی سازی در فرایند ارائه خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، 1394/08/20، 1394/08/20
 • سالکی ملکی فاطمه، مومنی عصمت، گلینی مقدم گل نساء، اولین همایش ملی خواندن، article abstraction، مقاله کامل، تقویت مهارت خواندن کودکان با آموزش سواد اطلاعاتی با مدل BAT، 1394/08/28، 1394/08/29
 • مومنی عصمت، نهمین همایش ملی ادکا، سخنران، 1395/08/20، 1395/08/20
 • مومنی عصمت، همایش ملی ادکا، ارائه پوستر، 1395/08/20، 1395/08/20
 • مومنی عصمت، کاظمی ژیلا، ساختارهای نوین شغلی، سخنران، 1395/08/20، 1395/08/20
 • عبدی نسب علیرضا، مومنی عصمت، دهمین همایش ملی ادکا: نگاهی به جریان داده سازمان دهی دانش در کتابخانه، موزه، و آرشیو، ارائه پوستر، 1396/09/01، 1396/09/01
 • کریمیان راحله، مومنی عصمت، صمیعی میترا، سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارائه پوستر، نقش کتابخانه های روستایی در فرهنگ سازی و رونق توسعه پایدار روستایی، 1397/12/08، 1397/12/08
 • سید نیا معصومه، مومنی عصمت، یازدهمین همایش ملی ادکا تحت عنوان" رسالت های اجتماعی علم اطلاعات و دانش شناسی در ارتقا رفتارهای شهروندی، مقاله کامل چاپ شده، مطالعه سواد اطلاعاتی در توسعه کتابخانه ها با استفاده از نظریه یادگیری شناخت گرای، 1397/12/08، 1397/12/08
 • مومنی عصمت، صمیعی میترا، زرین کاویانی شیرین، کنفرانس ملی بازیابی تعاملی اطلاعات، مقاله کامل چاپ شده، بازیابی شناختی چند سطحی ساراسویک با استفاده از نظریه تعادلات سه جزئی قانع بصیری، 1398/07/17، 1398/07/17
 • جان محمدی فریبا، طاهری سیدمهدی، علیپور حافظی مهدی، مومنی عصمت، سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات، مقاله کامل چاپ شده، شخصی سازی خدمات و نظام های توصیه گر: بازنمایی رویکرد کاربر مدار در سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه های دیجیتالی، 1398/11/28، 1398/11/28
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Momeni Esmat, DANSHJO Farnaz, Eighth International Conference on IFLA 2019, Published Article, The Study of Perceptions of love in the Telling of the love Story of Leilly and Majnoon - using Images of the Products derived from it among Adolescents in the library of the 5th District of Ekbatan, Tehran, 2019/08/13, 2019/08/17
 • Momeni Esmat, vafadar morade mohamd, Abbas Nejad Mojtaba, NINTH EUROPEAN CONFERENCE OF IRANIAN STUDIES, Published Article, Indentifying, investigating and introducing the Authors Handwriting Existing at Malek National Library and Museum Institution, 2019/09/09, 2019/09/13
 • مومنی عصمت، همراهی افروز، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن21، سخنران، 1394/05/21، 1394/05/21
 • مومنی عصمت، همایش بین المللی صدا و سیما، ارائه پوستر، 1394/06/23، 1394/06/23
 • مومنی عصمت، عباس نژاد متانکلائی مجتبی، نخستین کنگره بین المللی انجمن اوراسیایی ایران شناسان، سخنران، شناسایی، بررسی و معرفی دست خط های مولفان نسخه های خطی در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، 1397/12/01، 1397/12/02
تالیف
 • مومنی عصمت، صمیعی میترا، کریمیان راحله. (1398). کاربست نظریه رانگاناتان و توسعه پایدار در کتابخانه های روستائی ایران. سنجش و دانش
 • مومنی عصمت. (1389). کیفیت در مدیریت کتابخانه های عمومی در تهران. ---
 • مومنی عصمت. (1394). بومی سازی منابع آموزشی: مبانی، شاخص ها، راهبردها و روش ها. نشر کتابدار
 • مومنی عصمت. (1397). بومی سازی برنامه درسی همراه با مطالعه موردی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات. کتابدار
 • مومنی عصمت، عیسی مراد رودبنه ابوالقاسم. (1394). فرهنگ مطالعه در ایران. مجموعه مقالات همایش ملی
ترجمه
 • مومنی عصمت، عبودیت علیرضا، علیزاده فاطمه. (1393). شغل های کتابداری و علم اطلاعات. ایران-تهران، نشر کتابدار
 • مومنی عصمت. (1394). نظریه های خدمات مرجع. ایران-تهران، نشر کتابدار
 • Momeni Esmat. (---). PUBLIC LIBRARIES IN THE KNOWLEDGE SOCIETY. ---
سایر
 • مومنی عصمت، عیسی مراد رودبنه ابوالقاسم. (1392). فرهنگ مطالعه در ایران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ثابت قدم جعفر، مومنی عصمت. (1382). واقفان و اهداکنندگان کتاب و مواد غیرکتابی به سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. ایران، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • صمیعی میترا، مومنی عصمت. (1396). مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی : مالکیت فکری. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • شناسایی و امکان سنجی کاربست فناوری های نوین در مدیریت کتابخانه عمومی با ارائه الگوها و راهکارها در حوزه های پشتیبان و کارویژه های بنیادین( آگاهی رسانی، یادگیری همیشگی، فراغت اجتماعی - فرهنگی)، طرح ملی، 1400/12/29
طرح‌های درون دانشگاهی
 • ترسیم شبکه موضوعی پایان نامه های روان شناسی دانشگاه های ایران، 1397/03/31
 • بررسی عادات و نگرش های خواندن دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد
 • بررسی میزان همپوشانی میان برچسب های اختصاص یافته به مقالات کتابداری در سایت فولکوسونومی و توصیف گرهای اختصاص یافته با همان مقالات در پایگاه LISTA، معصومه محمد پور پیر چوپان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • تحلیل محتوای تفکر انتقادی دررمان های برگزیده نوجوانان فارسی دهه 80 بر اساس فهرست پیتر فاسیونه، مریم امیدی نیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • ارزیابی مکاشفه ای محیط رابط بر پایگاه های اطلاعاتی فارسی ( مگ ایران و سید) بر اساس مدل نیلسن، معصوم منصوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • سنجش کیفیت کتابخانه موسسه آموزشی تحقیقات، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی رفتارهای کتابخوانی کودکان و نوجوانان در مواجهه با کتاب های چاپی و دیجیتالی، کبری احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • سنجش کیفیت کتابخانه موسسه آموزش تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس مدل بنیاد اروپا(efqm) و ارائه راهکار پیشنهادی، شبنم رجبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • میزان دانش پژوهشگاه فن آوری اطلاعات، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی ساختار درونی معماری در نشریات تخصصی مربوطه با روش تحلیل استنادی و شبکه اجتماعی بین سال های 1390-1371، حمیده هادیان قزوینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • ارزیابی عملکرد اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن( bsc)، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی میزان دقت در بازیابی منابع دیداری شنیداری با استفاده از الگوریتم کی-منیز، طاهره مسلمان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی ارزیابی همپوشانی میان برچسب های مقالات کتابداری، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • سنجش نگهداری دانش در موسسه مطالعات بین المللی انرژی، رضا غلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مقالات دانش در سازمان صنایع هوا فضا، حسین رباط جزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • تحلیل وضعیت تولیدات علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و انعکاس آن در پایگاه اطلاعاتی(wos) web of science، منیژه آذر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • ممیزی دانش پژوهشگاه علوم رفتاری، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی رابطه سبک مدیریت تسهیم دانش در کتابخانه ها، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی مدیریت شبکه زنجیره تامین کتب فارسی در کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی، مهرداد بارانی بیرانوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/12
 • بررسی ساختار درونی معماری در نشریات تخصصی مربوطه با روش تحلیل استنادی و شبکه ی اجتماعی بین سال های 1371تا1390، حمیده هادیان قزوینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • نگاشت نقشه علمی کتابداری بر اساس پایان نامه های رشته ی کتابداری ایران، حمیده جبرئیل زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • نگاشت نقش علمی کتابداری بر اساس پایان نامه های کتابداری ایران، حمیده جبرئیل زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • تحلیل وضعیت ممیزی دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، لیلا محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • بررسی نرم افزار کتابخانه های دیجیتال عضو کنسرسیوم بین المللی حفاظت اینترنتی و ارائه ی الگوی پیشنهادی به سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی جمهوری اسلامی ایران، حمیده حائری مهریزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • رابطه عوامل درون سازمانی و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه، بشیر احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/15
 • بررسی تاثیر روند فناوری اطلاعات و روند اجتماعی بر آینده کتابخانه های عمومی ایران در ده سال آینده، سید مجتبی حسینی چالشتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/16
 • بررسی ارتباط شرایط ارگونومیکی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان لرستان، راضیه مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/13
 • مسائل منجر ارائه خدمات وجه الکترونیکی در کتابخانه های عمومی، رقیه نجفی خدا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/10
 • سنجش کیفیت کتابخانه تخصصی موسسه آموزش تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس مدل بنیاد کیفیت اروپا(efpm) و ارائه راهکار پیشنهادی، شبنم رجبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/10
 • تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حقوق مالکیت فکری در پایگاه اسکوپوس سال های2010-2000، جعفر رشیدزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/10
 • نیاز سنجی انباره داده سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری، ناهید اسدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/13
 • ارزیابی عملکرد اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن(bsc)، سهیلا نبی زاده کیوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/16
 • بررسی میزان همپوشانی میان برچسب های مقالات کتابداری در سایت فولکسونومی citeulike توصیفگرهای اختصاص یافته به همان مقالات در پایگاه lista، معصومه محمدپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/16
 • بررسی مهارت های تفکر انتقادی در رمانه های برگزیده نوجوان فارسی دهه 80 براساس فهرست پیتر فاسیونه، مریم امیدنیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/18
 • ارزیابی عملکرد کیفی کتابخانه دیجیتال کتابخانه ملی، مرضیه مرادیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/25
 • رفتار اطلاع یابی اعضاء هیئت علمی دانشگاه یزد، جواد شربی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حقوق مالکیت فکری بر مبنای ISI در سال های 2000-2010، رشید جعفرزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/06
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ف‍ارس‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، مهرداد بارانی بیرانوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/16
 • بررسی ارتباط شرایط ارگونومی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان لرستان، راضیه مرادیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/01
 • رابطه عوامل درون سازمانی و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه، بشیر احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/01
 • ارزیابی و مقایسه نرم افزارهای کتابخانه ای دیجیتال ایران، مریم کلاته، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/16
 • رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران، معصومه شیخ زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/08
 • امکان سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه های عمومی استان گیلان وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور، رقیه نجفی خواه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/12
 • شناسایی، بررسی و معرفی دست خط های مولفان نسخ خطی در کتابخانه وزیری یزد، معصومه محمدی دشتکی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/23
 • بررسی میزان اثر بخشی برون سپاری خدمات کتابخانه ای در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از دیدگاه مدیران و کتابداران، الیاس بخشی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/23
 • تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حوزه اعتیاد بر مبنای پایگاه وب آو ساینس در سال های 2008-2013، نفیسه سبزواری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/20
 • شناسایی، بررسی و معرفی دست خط های مولفان نسخه های خطی در کتابخانه وزیری یزد، معصومه محمد دشتکی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/01/26
 • بررسی مقایسه ای کیفیت وب سایت های کتابخانه های عمومی برتر جهان و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بااستفاده از روش وب کیو ای ام، محمود محمودزاده، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/01/26
 • رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی، ابراهیم زارعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/13
 • بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رعنا کوارویی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/14
 • کشف ساختار درونی مطالعات خلاقیت به روش متن کاوی، مریم غفارزادگان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/10
 • سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ از دیدگاه کاربران، احمدرضا احمدی میرقائد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/05
 • بررسی عادت های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، فاطمه محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/01
 • بررسی چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی، رقیه محمدی پیله رود، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/05
 • بررسی وضعیت حفاظت دیجیتال وب سایتهای دانشگاه آزاد اسلامی، مریم کلاته، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/08
 • بررسی موضعیت کتاب خوانی بین مددجویان ندامت گاه های شهر خرم آباد، زینب دالوند، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/08
 • سنجش مهارت های ارتباطی کتابداران در تعامل با کاربر کودک" مطالعه موردی: بخش کودک کتابخانه های عمومی استان زنجان"، مهناز نوروزی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/12
 • شناسایی عوامل اثرگذار بر رضایت مندی کاربران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور، فاطمه محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/15
 • شناسایی عوامل اثر گذار بر رضایت مندی کاربران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور، فاطمه محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/15
 • بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، بهمن محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/27
 • نقش سیاست به دانش در کارایی کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران، افسانه نقی زاده، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/10
 • بهداشت مطالعه موردی کاربران نوجوان کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بنفشه رحمانی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/13
 • ترسیم و تحلیل ساختار شبکه همکاری های علمی علوم پایه در نمایه استنادی علوم در بازه زمانی 1996 تا 2013 میلادی، اصغر ستارزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/02
 • بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد در استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته، جواد شربی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/10
 • ارزشیابی نمایه های منابع اطلاعاتی ایران از بعد بازنمون دانش، صدیقه افلاکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/28
 • مدیریت منابع دیجیتالی کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی بر مبنای مدل مرجع اُ.ای.آی.اس، نسرین قدمی قلندری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/29
 • نقش پرونده الکترونیکی سلامت در مدیریت درمان پزشکان و پیراپزشکان در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، رویا قهرمانی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • بررسی تصویر ذهنی سازمانی کاربران و کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی، پریسا کوکبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی عوامل زیر ساخت نشر الکترونیکی ایران، افسانه سلطان محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • ترسیم نقشه علمی مطالعات کتابخانه های دیجیتال بین آثار علمی منتشر شده در ایران از آغاز تا پایان سال 1391، هادی رمضانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/08/15
 • کشف ساختار درونی مطالعات روان شناسی مثبت به روش متن کاوی، سیروان باباآغائی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/15
 • امکان سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی استان گیلان، رقیه نجفی خواه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/12
 • باز نمون فرایند جستجو کودکان مقطع پیش دبستانی بر اساس مدل های PSU/ BAT، فاطمه سالکی ملکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/31
 • بررسی ساختار درونی مطالعات خلاقیت به روش متن کاوی، مریم غفارزادگان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/18
 • بررسی کاربردپذیری شیوه های زیست سنجی در دسترسی به اطلاعات در نهادها و نظام های اطلاعاتی، فاطمه همتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/03
 • طراحی پروفایل کاربردی برای سازماندهی اشیای محتوایی موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان (نور)، مینا نجف زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/14
 • مقایسه عوامل موثر بر عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم، ریحانه مبارک قمصری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/23
 • مدیریت منابع اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی بر مبنای مدل دلوس، رضا سوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • مقایسه عوامل موثر بر عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم بر اساس داده های پرلز 2011 در کشورهای ایران و هنگ کنگ با استفاده از مدل چند سطحی، ریحانه مبارک قمصری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • بررسی کاربرد پذیری شیوه های زیست سنجی در دسترسی به اطلاعات در نهادها و نظام های اطلاعاتی، فاطمه همتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • نقش روند فناوری اطلاعات بر سواد دیجیتالی به روش آینده پژوهی، امین هادیلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • طراحی الگوی سیستم نرم افزاری اعتباریابی کتب دانشگاهی مبتنی بر متن کاوی، علیرضا عبدی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • بررسی کاربردپذیری دروازه کنسرسیوم محتوای ملی ایران بر اساس تحلیل لاگ، اعظم عبدالهی رهرویان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/12/02
 • بررسی تاثیر روندهای فناوری اطلاعات و روندهای اجتماعی بر آینده کتابخانه های عمومی ایران در ده سال آینده، سید مجتبی حسینی چالشتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/12/08
 • استفاده از سیستم qfd در جهت ارزیابی کیفی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل kano، مرضیه مرادیان، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/12/10
 • ترسیم نقشه علمی نسخ خطی علوم پایه در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، فاطمه بلوک آقایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/24
 • بررسی کاربرد پذیری واژگان عمومی مورد استفاده در نمایه سازی منابع علوم اسلامی در مرحله بازیابی اطلاعات، سمیرا آقایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • مطالعه رفتار و سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه و انسانی دانشگاه اصفهان در محیط الکترونیکی به روش کیفی، حمیدرضا حیدری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/12/05
 • بررسی کاربرد پذیری واژگان عمومی مورد استفاده در نمایه‌سازی منابع علوم اسلامی در مرحله بازیابی اطلاعات، سمیرا آقایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • شناسایی و تعیین خط مشی‌های نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی سازمان‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبائی، مریم کیانفرد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • مطالعه درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی، مریم گل محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • ارزیابی خدمات جذبی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل و تاثیر آن در تشویق کاربران کودک و نوجوان، آذر پور عسکر خیاوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/17
 • تدوین برنامه ریزی راهبردی فرهنگی کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با استفاده از مدل دیوید، مرضیه برمال، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/16
 • تحلیل مفهومی نظریه رانگاناتان در توسعه پایدار و کاربست آن در کتابخانه های روستایی، راحله کریمیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/24
 • شناخت و تحلیل نظریه بازیابی شناختی بر اساس نظریه تعادلات سه جزئی، شیرین زرین کاویانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/24
 • بررسی وضعیت استراتژی دانش بانک انصار بر اساس مدل بیرلی و چاکرابارتی، ابراهیم جهانشاهی تپه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/12/08
 • مطالعه سامانه امانت و فروش کتاب الکترونیکی تکتاب بر اساس مدل بوم کسب و کار، الهه بهرامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/08/21
 • مطالعه رفتار مدیریت اطلاعات و دانش فردی دیپلمات های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، طاهره اعرابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/20
 • ممیزی اطلاعات مرکز اسناد فنی و سیستمی شرکت ایران خودرو، شیرین فکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/21
 • مطالعه کنش و نگرش معلمان ابتدایی منطقه 9 تهران بر اساس چارچوب سواد اطلاعاتی 2016، معصومه سیدی نیاکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/12/21
 • شناسایی و رتبه بندی مسائل امانت کتاب الکترونیکی از منظر کتابداران کتابخانه های مرکزی دیجیتالی دانشگاههای دولتی استان تهران، سحر زمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/01/23
 • بررسی میزان انسجام بین نمایه‌سازان آرشیو صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران، مهدی نیک‌نژاد دریاکناری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی کاربردپذیری سیستم کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس تحلیل لاگ.، بشری همتیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا، الهام اتحادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/17
 • طراحی و اعتباریابی الگوی مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور استان خوزستان، فرهاد کیانفر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/08/16
 • طراحی و اعتباریابی الگوی مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور استان خوزستان، فرهاد کیانفر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • طراحی و اعتباریابی الگوی مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور استان خوزستان، فرهاد کیانفر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • تاثیر توانمندسازی های مدیریت دانش بر سطوح آن با استفاده از شبکه های عصبی خوسازنده در کتابداران دانشگاه های علوم پژپزشکی علوم تهران: تدوین الگوی پیشنهادی، لاله فروتن راد، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/06
سمت‌های اجرایی
 • Teaching Methods and Techniques "Focused on Teaching", 2018/08/29, Iran, tehran
 • عضو کمیته علمی، نقش کتابخانه های دیجیتال دانشگاهی ایران در هزاره سوم قم، 1390/09/12، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی - تخصصی خدمات فرهنگی، 1390/10/27، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی همایش نقش کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران در هزاره سوم، 1390/12/01، ایران، تهران
 • عضو انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، 1391/03/11، ایران، تهران
 • مصاحبه،کتابخانه های دیجیتال، کمبودها و امیدها، 1391/06/12، ایران، تهران
 • نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1391/07/03، ایران، تهران
 • عضو هیئت داوران همایش ملی کارآفرینی و بازکار در کتابخانه های مراکز اطلاع رسانی، 1391/10/22، ایران، تهران
 • استاد مشاور در گروه انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی، 1391/11/01، ایران، تهران
 • مدیر مسئول فصلنامه مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/06/16، ایران، تهران
 • استاد مشاور فرهنگی برگزیده دانشگاه علامه طباطبایی، 1392/07/06، ایران، تهران
 • دبیر کمیته علمی" همایش فرهنگ مطالعه در ایران: فرصت ها، تهدید ها و آینده پیش رو، 1392/08/07، ایران، تهران
 • همکاری در داوری 15 مقاله در " همایش ملی فرهنگ مطالعه در ایران: فرصت ها، تهدیدها و آینده پیش رو، 1392/08/26، ایران، تهران
 • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/08/29، ایران، تهران
 • همکاری در برگزاری" سومین نشست هم اندیشی دبیران انجمن های علمی و دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران"، 1393/02/17، ایران، تهران
 • داور ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، نشان خواجه نصیرالدین طوسی، 1393/03/02، ایران، تهران
 • همکاری در برگزاری همایش ملی آینده پژوهشی کتابخانه های عمومی ایران، 1393/03/05، ایران، تهران
 • همکاری در داوری مقاله برای نشریه مطالعات دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1393/03/12، 1395/06/10، ایران، تهران
 • عضو شورای گرنت دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1394/03/26، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی همایش تربیت، 1394/07/05، ایران، تهران
 • عضو هیات برگزای نشست هم اندیشی کیفیت خدمات کتابخانه ها، تجربه های بومی کتابخانه های ایران، استانداردهای ضروری حرفه ای، 1394/08/05، ایران، تهران
 • عضو کار گروه علمی برگزاری نشست هم اندیشی" کیفیت خدمات کتابخانه ها، تجربه های بومی کتابخانه های ایران، استاندارهای ضروری حرفه ای، 1394/08/16، ایران، تهران
 • عضو کارگروههای اجرایی نشستهای هم‌اندیشی نخستین کنگره متخصصان علم اطلاعات، 1394/08/17، 1394/08/17، ایران، تهران
 • عضو کمیته هیات علمی اولین همایش ملی کتاب و نشر، 1394/08/25، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، 1395/02/21، ایران، تهران
 • همکاری در برگزاری نشست علمی با عنوان" تعامل انسان و اطلاعات"، 1394/09/24، ایران، تهران
 • همکاری در دومین همایش سالانه دانشگاه شهید بهشتی با عنوان همایش ملی نشریات علمی کشور، 1394/11/30، ایران، تهران
 • عضو هیئت علمی کمیته حمایت و نظارت فعالیت های علمی-دانشجویی، 1395/05/18، ایران، تهران
 • عضو نشست هم اندیشی"مطالعات صنفی" مشاغل قدیم و جدید، 1395/07/08، ایران، تهران
 • همکاری در کمیته علمی دومین همایش ملی گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان " نشریات علمی کشور، 1395/07/28، ایران، تهران
 • همکاری در برگزاری سلسله نشست تحت عنوان" نقش های کارآمد علم اطلاعات و دانش شناسی"، 1395/08/05، ایران، تهران
 • فعالیت های صنفی و موانع آن، 1395/08/15، ایران، تهران
 • همکاری در کمیته علمی نهمین همایش ملی ادکا تحت عنوان " ساختارهای نوین شغلی، 1395/08/20، ایران، تهران
 • عضو کار گروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، 1395/09/02، ایران، تهران
 • عضو کمیته ی علمی کنگره بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و جهان عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی، 1395/09/03، ایران، تهران
 • عضو کمیته ی علمی دومین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، 1395/09/07، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری، 1395/09/17، ایران، تهران
 • عضو علمی نشست با عنوان تفکر راهبردی با استفاده از جهش های اطلاعاتی در محیط کسب و کار دیجیتالی، 1395/09/24، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی کتاب و نشر، 1395/10/04، 1395/11/25، ایران، تهران
 • عضو شورای انتشارات دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1395/10/11، ایران، تهران
 • مدیر برنامه ریزی و نظارت فرهنگی دانشگاه، 1395/11/18، ایران، تهران
 • مشاور در تدوین ساختار موسسه کتابخانه موزه ملی ملک، 1396/02/16، ایران، تهران
 • همکاری با اتحادیه انجمن های علمی و دانشجویی علم دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران(ادکا)، 1396/03/22، ایران، تهران
 • داوری در هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت، 1396/08/02، ایران، تهران
 • برگزاری ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، 1396/08/22، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاست گذاری. در همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب، 1396/09/08، ایران، تهران
 • عضو کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان سال 1397، 1397/02/19، ایران، تهران
 • عضــو کــارگروه بررســی توانــایی علمی اعضــای هیــأت علمی و متقاضــیان اســتخدام گروه علم اطلاعـات و دانش شناسی، 1398/02/17
 • ایجاد آنتولوژی بر پایه اصطلاحنامه های موجود، 1391/01/01، ایران
همکاری در نشریات
 • فصلنامه مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی، سایر، 1392/06/16، 1397/06/16، 5/111950
 • مجله پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی مدیریت مرکز مخطوطات سازمان کتابخانه ها ، موزه هاو مرکز اسناد استان قدس رضوی، سایر، 1399/07/21، 1401/09/02، 260/ 7662
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • شرکت در کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات، 1381/01/02
 • کارگاه آموزشی spss، 1382/01/14
 • شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، 1383/01/16
 • شرکت در کنفرلنس ملی سواد اطلاعاتی مشهد، 1383/01/17
 • شرکت در کنفرانس ملی آموزش مراجعان در کتابخانه، 1383/11/26
 • شرکت در کارگاه آموزشی access مشهد، 1384/01/23
 • کارگاه آموزشی تصحیح متون نسخ خطی- دهلی، 1387/01/10
 • شرکت در کارگاه آموزشی ICDL دهلی، 1387/05/19
 • کارگاه آموزشی استفاده از آمار در تحقیقات دهلی، 1387/11/23
 • شرکت در کنفرانس ملی کتابخانه های عمومی هندوستان، 1389/02/12
 • شرکت در کنفرانس بین المللی کتابخانه های دانشگاهی هندوستان، 1389/04/16
 • کارگاه آموزشی تصحیح متون نسخ خطی- دهلی، 1389/06/20
 • شرکت در کنفرانس ملی دیجیتال سازی میراث فرهنگی هندوستان، 1389/08/04
 • شرکت در کنفرانس ملی کیفیت مدیریت اطلاعات و سیستم کتابخانه ایی- هندوستان، 1389/09/19
 • شرکت در کنفرانس بین المللی مطالعات ایران- هند، 1390/01/25
 • شرکت در کنفرانس ملی مدیریت اطلاعات، 1390/03/15
 • گوگل یا کتابدار؟، 1391/03/25
 • اطلاعات، محتوا و دانش سه مفهوم کاملا متفاوت، 1391/07/25
 • ارزیابی کیفیت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی نقش آن در رضایتمندی کاربران و موفقیت مدیران، 1391/09/01
 • کار آفرینی و بازارکار در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی، 1391/10/14
 • انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/07/06
 • نرم افزار matlab، 1392/09/01
 • جستجوی پیشرفته مقاله نویسی، 1392/11/19
 • کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات تازه پایگاه های scopus و science direct، 1394/07/28
 • نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران، 1394/08/16
 • کارگاه وایریش و درست نویسی، 1395/06/29
 • روش مطالعه و فیش نویسی، 1396/01/29
 • حضور در سومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران، 1396/08/15
 • دهمین همایش ملی ادکا با عنوان" حاکمیت اطلاعات"، 1396/09/01
 • رسالت های اجتماعی علم اطلاعات و دانش شناسی در ارتقا رفتارهای شهروندی، 1397/12/08
 • سومین کنفرانس ملی کتابخانه های دیجیتال با محوریت پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش، 1398/11/29
 • سیاست ها و برنامه های اتحادیه اروپا برای کتابخانه های عمومی: کارگاهی برای کتابداران ایران، 1399/06/23