professor_pic
سیدمحمد کلانتر
سیدمحمد کلانتر ، استادیار رشته مشاوره است. ایشان در گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: درمان وجودی , معنویت در روان درمان
Teaching Courses
 • خانواده‌وتوانبخشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون‌زبان‌تخصصی‌مشاوره، کارشناسی
 • کارورزی ‌در ‌مشاوره ‌مدرسه‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار مسائل راهنمایی و مشاوره درآموزش و پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی ‌در ‌مشاوره ‌مدرسه‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • خانواده‌وتوانبخشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار مسائل راهنمایی و مشاوره درآموزش و پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مشاوره‌ خانواده، کارشناسی
 • متون‌زبان‌تخصصی‌مشاوره، کارشناسی
 • خانواده‌وتوانبخشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌درمشاوره‌وتوانبخشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقدمات‌ مشاوره‌ و‌ راهنمائی، کارشناسی
 • روان ‌شناسی ‌مشاوره‌ و‌ راهنمایی، کارشناسی
 • مبانی راهنمایی و مشاوره، کارشناسی
 • روان ‌شناسی ‌مشاوره‌ و‌ راهنمایی، کارشناسی
 • مقدمات‌ مشاوره‌ و‌ راهنمائی، کارشناسی
 • آسیب‌ شنا‌سی‌ روانی‌ 2، کارشناسی
 • متون روانشناسی به انگلیسی1، کارشناسی
 • فنون مشاوره و روان درمانی، کارشناسی