professor_pic
آمنه ابراهیمی بسابی
آمنه ابراهیمی بسابی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه تاریخ دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
  • ابراهیمی بسابی آمنه. (1395). نقش زن در پدیداری و ماندگاری قصه های ایرانی. 47
  • ابراهیمی بسابی آمنه. (1395). زنان در گفتمان پزشکی ایران. نقد کتاب تاریخ، 3، 11
  • ابوالبشری پیمان، ابراهیمی بسابی آمنه. (1394). صوفیان و بودائیان. نقد کتاب تاریخ، 2، 8
  • ابراهیمی بسابی آمنه. (1396). کهن الگوی گرگانه در فیروزشاه نامه. 12
ارائه شده در همایش‌های داخلی
  • ابراهیمی بسابی آمنه، همایش ششم نقد ادبی، ارائه پوستر، مطالعه موردی کوه قاف در داستان شیرویه نامدار