professor_pic
مهدی واحدی
مهدی واحدی ، استادیار رشته تکنولوزی آموزشی است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد