professor_pic
ایمان رئیسی وانانی
ایمان رئیسی وانانی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد