professor_pic
ایمان رئیسی وانانی
ایمان رئیسی وانانی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • رئیسی وانانی ایمان، گنجعلی خان حاکمی فاطمه. (1393). طراحی سیستم استنتاج فازی ـ عصبی انطباقی برای ارزیابی استقرار سیستم هوشمندی کسب‎وکار در صنعت تولید نرم افزار. مدیریت فناوری اطلاعات، 7، 1
 • سهرابی بابک، رئیسی وانانی ایمان، قانونی شیشوان وحیده. (1394). ارزیابی مالیات عملکرد شرکت ها و تحلیل روندهای مالیاتی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی. تحقیقات مالی، 17، 2
 • سهرابی دکتر بابک، رئیسی وانانی ایمان، زارع میرک آباد فائزه. (1395). طراحی سیستم توصیه گر به منظور بهینه سازی و مدیریت تسهیلات بانکی بر مبنای الگوریتم های خوشه بندی و طبقه بندی تسهیلات. پژوهشهای نوین در تصمیم گیری، 1، 2
 • سهرابی بابک، رئیسی وانانی ایمان، طالبیان مرضیه. (1395). ارائه الگویی برای تحلیل رفتار کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از روش های داده کاوی: یک شبکه اجتماعی در ایران. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 6، 4
 • سهرابی بابک، رئیسی وانانی ایمان، بوترابی بابک. (1395). طراحی سیستم پیشبینی کننده عملکرد مالی در شرکت های صنعتی بر مبنای روش های داده کاوی. مدیریت فناوری اطلاعات، 4، 14
 • Raeesi Vanani Iman, Jalali Seyed MohammadJafar. (2017). Analytical evaluation of emerging scientific trends in business intelligence through the utilisation of burst detection algorithm. International Journal of Bibliometrics in Business and Management, 1, 1
 • رئیسی وانانی ایمان. (1396). طراحی تحلیل های آینده نگر به منظور تدوین سیاست تصمیم گیری هوشمند برای مشتریان ویژة سرمایه گذار در بانک. مدیریت فناوری اطلاعات، 9، 3
 • سهرابی دکتر بابک، رئیسی وانانی ایمان، فروزنده جونقانی ریحانه. (1395). طبقه بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر استفادة کارآمد از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در سازمان های دولتی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، 8، 3
 • سهرابی دکتر بابک، رئیسی وانانی ایمان، نیک آئین نسترن. (1395). بخش بندی مشتریان صنعت دارو بر اساس مدل RFML. مدیریت بازرگانی، 8، 4
 • سهرابی دکتر بابک، رئیسی وانانی ایمان، خداپرست فرشته. (1395). تحلیل نظرات کاربران وب سایت های تجارت اجتماعی بر اساس روش های متن کاوی و داده کاوی. مجله جهانی رسانه، 11، 2
 • Sohrabi Babak, Raeesi Vanani Iman, Baranizade Shineh Mohsen. (2017). Designing a Predictive Analytics Solution for Evaluating the Scientific Trends in Information Systems Domain. Webology, 14, 1
 • رئیسی وانانی ایمان، بولو قاسم، زرکش شهره. (1396). ارزیابی مدل‌های درخت تصمیم در پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی، 14، 1
 • سهرابی دکتر بابک، رئیسی وانانی ایمان، فرزانه ماندانا. (1393). سنجش میزان موفقیت پیاده سازی پودمان مالی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: ارزیابی تخصصی زیرسیستم های پودمان مالی. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 21، 3
 • Sohrabi Babak, Raeesi Vanani Iman, Baranizade Shineh Mohsen. (2018). Topic Modeling and Classification of Cyberspace Papers Using Text Mining. Journal of Cyberspace Studies, 2, 1
 • فیضی کامران، تقوی فرد محمد تقی، رئیسی وانانی ایمان، محمودصالحی مهدی. (1397). چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات. پژوهش های مدیریت عمومی، 10، 38
 • سهرابی بابک، رئیسی وانانی ایمان، عابدین احسان. (1396). ارزیابی روند های توسعه و اجرای سیستم های اطلاعاتی در حوزة مدیریت منابع انسانی با استفاده از روش های متن کاوی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15، 4
 • رئیسی وانانی ایمان، تقوا محمدرضا، دلنیا امیرشاهی. (1397). طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 6، 24
 • پروری پیمان، ابراهیمی مهدی، کریمی علویجه محمدرضا، رئیسی وانانی ایمان. (1399). گذر از محصولات به راهکارها:و ارائه چارچوب مفهومی راهکار مشتری در شرکت های چند ملیتی:کاربست روش فراترکیب. مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 3، 1
 • sohrabi babak, Raeesi Vanani Iman, irag hamideh. (2019). The evolution of e-learning practices at the University of Tehran: A case study. 11, 1
 • خان محمدی هادی، رئیسی وانانی ایمان، ملک محمدی سحر. (1397). ساخت نگاشت روابط شبکه ای آسیب های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 7، 26
 • Raeesi Vanani Iman. (2019). Text Analytics of Customers on Twitter: Brand Sentiments in Customer Support. Journal of Information Technology Management., 11, 2
 • Mahmood salehi Mahdi, Feizi Kamran, Taqhavifard Mohammad Taghi, Raeesi Vanani Iman. (2019). Is information technology valuable for automotive production industries? An empirical insight from Iranian automotive industries. 10, 2
 • سهرابی بابک، رئیسی وانانی ایمان، امامی مهتاب. (1395). ارزیابی تحلیلی و مدیریت اطلاعات فروش محصولات لبنی با استفاده از داده کاوی. مدیریت اطلاعات، 2، 5
 • sohrabi babak, Raeesi Vanani Iman, gooyavar amirsahand, naderi nasim. (2019). Predicting the Readmission of Heart Failure Patients Through Data Analytics. Journal of Information & Knowledge Management, 18, 1
 • sohrabi babak, Raeesi Vanani Iman, namavar meysam. (2019). Investigation of Trends and Analysis of Hidden New Patterns in Prominent News Agencies of Iran Using Data Mining and Text Mining Algorithms. Webology, 16, 1
 • رئیسی وانانی ایمان، میرزامومن نعیما. (1397). کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخصهای کلان علم و فناوری. مدیریت توسعه فناوری، 6، 2
 • سهرابی بابک، رئیسی وانانی ایمان، کشاورزی سمانه. (1397). ارائه مدل پیش بینی رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی نرم افزار شرکت همکاران سیستم با رویکرد داده کاوی. پژوهش های مدیریت راهبردی، 24، 68
 • رئیسی وانانی ایمان، جلالی سید محمدجعفر. (1397). ارزیابی تحلیلی حوزه های علمی در حال ظهور در صنعت گردشگری منطقه خاورمیانه با استفاده از الگوریتم های متن کاوی. مطالعات مدیریت گردشگری، 13، 43
 • الفت لعیا، امیری مقصود، رئیسی وانانی ایمان، اسماعیل زاده منصور. (1398). شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو. چشم انداز مدیریت صنعتی، 9، 35
 • رئیسی وانانی ایمان، بولو قاسم، زرکش شهره. (1396). تعیین مدل ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای داده کاوی. علوم مدیریت ایران، 12، 45
 • سهرابی بابک، رئیسی وانانی ایمان، کیانی مهدی. (1398). طراحی مدل تحلیل آینده نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. مدیریت اطلاعات، 5، 2
 • تقوی فرد محمد تقی، جلیلی محمد جواد، سید نقوی میر علی، رئیسی وانانی ایمان. (1398). شناسایی و دسته بندی شایستگی های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران. مدیریت اطلاعات، 5، 2
 • تقوی فرد محمد تقی، رئیسی وانانی ایمان، دهدشتی شاهرخ زهره، ارضی سلطان امیر. (1399). تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب سایت تریپ ادوایزر براساس روش های داده کاوی. مدیریت اطلاعات، 6، 1
 • فیضی کامران، تقوی فرد محمد تقی، رئیسی وانانی ایمان، محمود صالحی مهدی. (1397). چگونگی ایجاد ارزش کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات مطالعه موردی در تولید خودرو. مدیریت فناوری اطلاعات، 10، 1
 • sohrabi babak, Raeesi Vanani Iman, jalali seyed mohammad jafar, abedin ehsan. (2020). Evaluation of Research Trends in Knowledge Management: A Hybrid Analysis through Burst Detection and Text Clustering. Journal of Information & Knowledge Management, 4, 18
 • فیضی کامران، تقوی فرد محمد تقی، رئیسی وانانی ایمان، محمودصالحی مهدی. (1397). چگونگی ایجاد ارزش کسب وکار از طریق فناوری اطلاعات (مطالعة موردی در تولید خودرو). مدیریت فناوری اطلاعات، 10، 1
 • تقوی فرد محمد تقی، رئیسی وانانی ایمان، تقوا محمدرضا، نظری حمید رضا. (1398). تدوین هستی شناسی فاز درک کسب و کار پروژه های داده کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری. پژوهش های مدیریت عمومی، 13، 48
 • تقوی فرد محمد تقی، رئیسی وانانی ایمان، پناهی ریحانه. (1396). تحلیل آینده نگر تشخیص فرار مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی و خوشه بندی. پژوهشنامه مالیات، 25، 35
 • سهرابی بابک، رئیسی وانانی ایمان، خرمی محمدرضا. (1396). طراحی سیستمی به منظور تحلیل روند مراجعه ی کاربران اینترنتی به وبسایت ها در ایران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی و متن کاوی. تعامل انسان و اطلاعات، 4، 2
 • Raeesi Vanani Iman, sohrabi sohrabi. (2020). A Multiple Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Predicting ERP Implementation Success. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 4, 13
 • jalali seyed mohammad jafar, park han woo, Raeesi Vanani Iman, hung pho kim. (2020). Research trends on big data domain using text mining algorithms. 0, 0
 • fskandary malihe, Taqhavifard Mohammad Taghi, Raeesi Vanani Iman, Ghazinoori Soroush. (2020). Identification and Prioritization of Public-Private Partnership Indicators in Iran’s Water and Wastewater Industry via Data Mining Algorithms. Iranian Journal of Economic Studies, 0, 0
 • ناصری امیرحسن، تقوا محمدرضا، فیضی کامران، رئیسی وانانی ایمان. (1399). هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن. تحقیقات بازاریابی نوین، 9، 3
 • Taqhavifard Mohammad Taghi, jalali mohammad javad, Seyyed Naghavi Mir Ali, Raeesi Vanani Iman. (2020). Designing a Competency Assessment Model for Information Technology Professionals Using the Fuzzy Expert System Approach. Management efficiency, 54, 14
 • Arzy Amir, Taqhavifard Mohammad Taghi, Dehdashti Shahrokh Zohreh, Raeesi Vanani Iman. (2020). An Investigation on the User Behavior in Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach. journal of information technology management, 4, 12
 • الفت لعیا، امیری مقصود، رئیسی وانانی ایمان، اسماعیل زاده منصور. (1399). مدلی دو بعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب. مطالعات مدیریت صنعتی، 18، 58
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Raeesi Vanani Iman, Jalali Seyed MohammadJafar. (2018). A comparative analysis of emerging scientific themes in business analytics. International Journal of Business Information Systems, 29, 2
 • Sohrabi Babak, Raeesi Vanani Iman, Abedin Ehsan. (2018). Human Resources Management and Information Systems Trend Analysis Using Text Clustering. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 9, 3
 • sohrabi babak, Raeesi Vanani Iman, Nick Ayeen Nastaran, kakavand saeideh. (2019). A predictive analytics of physicians prescription and pharmacies sales correlation using data mining. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 13, 3
 • sohrabi babak, Raeesi Vanani Iman, nasiri narges, ghasemi rud armin. (2020). A predictive model of tourist destinations based on tourists' comments and interests using text analytics. Tourism Management Perspectives, 0, 0
 • tavana majid, shaabani akram, santos francisco javier santos, Raeesi Vanani Iman. (2020). A Review of Uncertain Decision-Making Methods in Energy Management Using Text Mining and Data Analytics. energies, 0, 0
 • Taqhavifard Mohammad Taghi, jalali mohammad javad, Seyyed Naghavi Mir Ali, Raeesi Vanani Iman. (2020). A comparison of competencies of senior middle and operational it managers. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 8, 11
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • رئیسی وانانی ایمان، حولگر حسام، صفیان شهین، دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، ارائه پوستر، 1394/11/12، 1394/11/13
 • رئیسی وانانی ایمان، تقوی فرد محمد تقی، رادمهر راحله، دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، article abstraction، مقاله کامل، ارائه سیستم پیشنهاددهنده برای شناسایی مشتریان ویژه و توسعه خدمات بانکداری اختصاصی آنها با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی و تحلیل داده ها، 1395/09/25، 1395/09/25
 • رئیسی وانانی ایمان، غلام زاده گاوگانی علی، اصغرزاده کرمشاهلو آیدین، دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، article abstraction، مقاله کامل، مروری تحلیلی بر کاربردهای علم داده در حوزه علوم انسانی، 1395/09/25، 1395/09/25
 • رئیسی وانانی ایمان، تقوی فرد محمد تقی، صفیری فرهاد، اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، مقاله کامل چاپ شده، شناسایی ویژگی های برتر هتل های چهار و پنج ستاره منتخب گردشگر پذیر اروپا با استفاده از متن کاوی بر روی نظریات مشتریان، 1395/11/29، 1395/11/29
 • فیضی کامران، رئیسی وانانی ایمان، آقایی کیمیا، اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار، ارائه پوستر، مقایسه رفتار خرید مشتریان بانک سپه با رفتار ادارک شده آنها براساس روشهای داده کاوی، 1396/08/11، 1396/08/11
 • فیضی کامران، رئیسی وانانی ایمان، آقایی کیمیا، اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار، مقاله کامل چاپ شده، مقایسه رفتار خرید مشتریان بانک سپه با رفتار ادراک شده آنها بر اساس روشهای داده کاوی، 1396/08/11، 1396/08/12
 • رئیسی وانانی ایمان، سهرابی بابک، قانونی شیشوان وحید، کنفرانس داده کاوی، مقاله کامل چاپ شده، طبقه بندی و تحلیل مشتریان بانک بر مبنای ریسک اعطای وام با استفاده از الگوریتم کمی سازی بردارهای یادگیرنده، 1396/10/26، 1396/10/26
 • رئیسی وانانی ایمان، حنفی زاده پیام، شیخ سفلی فائزه، ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع، مقاله کامل چاپ شده، مدل تحلیلی آینده نگر جهت تحلیل حساسیت میزان اثرگذاری عوامل مؤثر بر نگهداشت کارکنان سازمان، 1397/11/04، 1397/11/05
 • رئیسی وانانی ایمان، تقوی فرد محمد تقی، خادمیان سید محسن، ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کار آفرینی در صنایع، مقاله کامل چاپ شده، مدلی جهت پیش بینی و تبیین سیاست های بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، 1397/11/04، 1397/11/05
 • رئیسی وانانی ایمان، تقوی فرد محمد تقی، واحد محمد قاسملو علیرضا، ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع، مقاله کامل چاپ شده، طراحی مدلی به منظور بخش بندی مشتریان در صنعت آشامیدنی بر اساس مدل RFM، 1397/11/04، 1397/11/05
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • safiri farhad, Seyed Mohammad Jafar Jalali, Raeesi Vanani Iman, Zaman Sani Maryam, Tenth International Conference on e-Commerce with focus on e-Tourism, article abstraction, complete article, What’s Customer Satisfaction Tell Us About Choosing a Good Hotel: A Survey Exploration Among Trip Advisor’s Reviews of Isfahan Hotels with Text Mining Algorithms, 2016/04/15, 2016/04/16
 • رئیسی وانانی ایمان، جلالی سید محمدجعفر، اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، article abstraction، مقاله کامل، ارائه چارچوبی کاربردی برای استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در نظام آموزش عالی ایران در فضای رایانش ابری، 1394/05/29، 1394/05/30
 • رئیسی وانانی ایمان، تقوی فرد محمد تقی، جلالی سید محمدجعفر، فروزنده جونقانی ریحانه، صفیری فرهاد، نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی، article abstraction، مقاله کامل، شناسایی و ارزیابی کلید واژه های اثرگذار در حوزه مدیریت داده های عظیم با استفاده از الگوریتم های قواعد وابستگی و متن کاوی، 1395/02/30، 1395/02/31
 • سهرابی بابک، رئیسی وانانی ایمان، قانونی شیشوان وحیده، نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی، article abstraction، مقاله کامل، پیش بینی سطح ریسک مالیاتی شرکت ها با بهره گیری از الگوریتم های طبقه بندی، 1395/02/30، 1395/02/31
 • تقوی فرد محمد تقی، رئیسی وانانی ایمان، شهرآئینی الهه سادات، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، article abstraction، مقاله کامل، ارزیابی کیفیت خدمات شرکت مترو تهران بر اساس شاخص های سنجش رضایت شهروند با استفاده از روش های داده کاوی، 1395/06/25، 1395/06/26
 • رئیسی وانانی ایمان، تقوی فرد محمد تقی، راجب مسعود، اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، طراحی سیستم تحلیل آینده نگر برای ارزیابی و پیش بینی عملکرد بانکداری(بانک صادرات ایران)، 1395/08/27، 1395/08/27
 • رئیسی وانانی ایمان، بولو قاسم، زرکش شهره، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، تعیین مدل ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای داده‌کاوی، 1395/10/01، 1395/10/02
 • تقوا محمدرضا، رئیسی وانانی ایمان، میرزا مومن نعیما، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت, حسابداری و اقتصاد، سخنران، بخش بندی و تحلیل روند پیشرفت علمی کشورهای جهان با استفاده از داده کاوی، 1395/10/23، 1395/10/23
 • خانلری امیر، رئیسی وانانی ایمان، مقدسی زهرا، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، article abstraction، مقاله کامل، پیشبینی رویگردانی مشتریان شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با ترکیبی از الگوریتمهای داده کاوی؛ مطالعه موردی یک شرکت ایرانی، 1395/10/23، 1395/10/23
 • خاشعی ورنامخواستی وحید، رئیسی وانانی ایمان، ماسوری مرجان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و حسابرسی پویا، article abstraction، مقاله کامل، طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر مبنای کارت امتیازی متوازن، 1396/03/01، 1396/03/01
 • رئیسی وانانی ایمان، تقوی فرد محمد تقی، راجب مسعود، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و حسابرسی پویا، article abstraction، مقاله کامل، طراحی سیستم تحلیل آینده نگر برای ارزیابی و پیش بینی عملکرد بانکداری (بانک صادرات ایران)، 1396/03/04، 1396/03/05
 • رئیسی وانانی ایمان، تقوی فرد محمد تقی، نامه ای آرین، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، مقاله کامل چاپ شده، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر رضایتمندی کاربران آموزش الکترونیک با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، 1396/10/07، 1396/10/08
 • رئیسی وانانی ایمان، نقی زاده محمد، محمودی لعیا، چهارمین کنفرانس هوش جمعی و محاسبات تکاملی، مقاله کامل چاپ شده، بررسی روش های نوظهور در مقابله با چالش سرد کاربر در توسعه ی سیستم های توصیه گر، 1398/12/14، 1398/12/16
تالیف
 • Raeesi Vanani Iman, Amirhosseini Morteza. (2018). Deep Learning for Opinion Mining. USA-New York
 • sadeghi darvazeh saeid, Raeesi Vanani Iman, mansouri musolu farzaneh. (2020). Big Data Analytics and Its Applications in Supply Chain Management. intechopen
 • Raeesi Vanani Iman, Shiraj Kheiri Maziar. (2018). Big Data and Its Role in Facilitating the Visualization of Financial Analytics. USA-New York
 • Raeesi Vanani Iman, Shiraj Kheiri Maziar. (2018). Big Data Analytics and Visualization of Performance of Stock Exchange Companies Based on Balanced Scorecard Indicators. USA-New York
 • Raeesi Vanani Iman, Emamat Mir Seyed Mohammad Mohsen. (2019). Analytical Review of the Applications of Multi- Criteria Decision Making in Data Mining. USA
 • Raeesi Vanani Iman, Mohammadipour Faezeh. (2019). Big Data Analytics: A Necessary Roadmap for Enterprises. USA
 • Boghrati Foad, Raeesi Vanani Iman, sohrabi babak. (2014). Acquiring competitive advantage through Business Intelligence A Concentration on software firms. USA
 • Qorbani Davood, Raeesi Vanani Iman, sohrabi babak, forte peter. (2014). A Hybrid Analysis of E-Learning Types and Knowledge Sharing Measurement Indicators: A Model for E-Learning Environments. USA
 • sohrabi babak, Raeesi Vanani Iman. (2013). Collaborative Planning of ERP Implementation: A Design Science Approach. USA
 • Raeesi Vanani Iman, Majidian Setareh. (2019). Literature Review on Big Data Analytics Methods. United Kingdom
 • Raeesi Vanani Iman, amirhosseini morteza. (2020). IoT-Based Diseases Prediction and Diagnosis System for Healthcare. springer
 • mansouri musolu farzaneh, sadeghi darvazeh saeid, Raeesi Vanani Iman. (2020). Deep Learning and Its Applications in Medical Imaging. USA, springer
کارشناسی ارشد
 • سیستم ارزیابی هزینه های درمانی با استفاده از روش های داده کاوی، مستوره نوروزی اشلقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در اوراق بهادار بر مبنای شاخص های کارت امتیازی متوازن با استفاده از سیستم استنتاج فازی، مرجان ماسوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • شناخت روندهای نوظهور و اکتشاف دانش در حوزه تحلیل های پیشرفته کسب و کار، سید محمدجعفر جلالی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/22
 • شناسایی و پیش بینی ریزش مشتریان در شرکتهای ISP با استفاده از الگوریتم های داده کاوی، مرتضی بابا نژاد شهاب الدینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/28
 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای داده کاوی نسبت های مالی، شهره زرکش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت نرم افزار، دلنیا امیرعشایری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • ارائه سیستم پیشنهاد دهنده برای شناسایی مشتریان ویژه و توسعه خدمات بانکداری اختصاصی آنها با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی و تحلیل داده ها (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین)، راحله رادمهر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/06
 • طراحی سیستمی برای رتبه بندی هتل های چهار ستاره و پنج ستاره در بهترین مقاصد گردشگری بر اساس، فرهاد صفیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/23
 • مدلی برای پیش بینی روند پیشرفت علمی کشورهای جهان براساس شاخص های علم سنجی با بکارگیری روش های داده کاوی، نعیما میرزامومن، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • مقایسه رفتار خرید مشتریان بانک سپه با رفتار ادراک شده آنها بر اساس روش های داده کاوی، کیمیا آقایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • طراحی سیستم اطلاعاتی تحلیل آینده . . .، زینب میرزنده دل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/30
 • گروه بندی و تحلیل حساسیت گروه های کودکان بیمار با استفاده از داده کاوی، سمانه توحیدیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • تحلیل روند همگرایی حوزه های علمی داده های عظیم علم داده رایانش ابری و اینترنت اشیا، سپیده عبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • پیش بینی میزان رضایت کاربران از کیفیت دوره های آموزشی مجازی با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی انطباقی، آرین نامه ای، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای دسته بندی هنرجویان آموزشگاه های موسیقی جهت پیش بینی، فرزانه سعدی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • تحلیل شکاف بین کیفیت خدمات دریافتی انتظارات مشتریان از تامین کنندگان اینترنت شهرستان کاشان، مرتضی عارضی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/12/08
 • رویکردی برای تحلیل احساس پیامهای متنی فارسی حاوی شکلک در شبکه های اجتماعی تلگرام بر مبنای شکلک ها، مهدی تقی زاده قوام، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/12/08
 • سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت اعتبار سنجی و اعطای تسهیلات به مشتریان حقیق بانکها، سپیده عبادی کلهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • ارزیابی میزان آمادگی ایران ایر برای آماده سازی امکانات مدیریت داده های عظیم و رایانش ابری، مژگان عاقل ملکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • شناسایی روندهای نوظهور در توسعه سیستم های توصیه گر در وب سایت های تجاری، لعیا محمودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند در عملیات حفاری جهت دار چاه های نفت و گاز، علی قیاسوند حاجی آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • تحلیل احساسات و رتبه بندی برندهای مطرح در صنعت پوشاک، الهه میر شاهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • شناسایی عوامل موثر و طراحی سیستم توصیه گر در خدمات تاکسی های مبتنی بر اینترنت، فرزانه غفاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • طراحی سیستم تحلیل آینده نگر برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیریت در صنعت نوشیدنی، علیرضا واحد محمد قاسملو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/13
 • مطالعه تاثیر توانمندی های فناورانه بر موفقیت پیاده سازی هوشمندی کسب و کار، میلاد بیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/15
 • مدلی برای شناسایی ارتباط میان روندهای نوظهور در حوزه اینترنت اشیاء، فاطمه طیبی طلوع، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/24
 • یک مدل تحلیلی برای پیش بینی پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی با استفاده از داده کاوی، مهناز یاوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/24
 • عوامل موثر بر به کارگیری اینترنت اشیا در خدمات پس از فروش خودروسازان ایرانی، ارسلان فیروزنیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها با استفاده از سیستم خبره عصبی-فازی، یاسمن یوسف زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • مدل تحلیلی آینده نگر جهت ارزیابی عوامل موثر بر نگهداشت کارکنان، فائزه شیخ سفلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/12/01
 • مدلی جهت پیش بینی و تبیین سیاست های بازپرداخت وامهای دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان، سید محسن خادمیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/04/18
 • بخش بندی استعدادهای کارجویان و پیش بینی نیازهای کارفرمایان در بازار کار با استفاده از داده کاوی، حامد رحمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/25
 • بخش بندی و سیاست گذاری برای مشتریان دریافت کننده تسهیلات بانکی با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی تکاملی، سهیل توکل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • طراحی هستی شناسی فناوری های نوین تحول دیجیتال با رویکرد متن کاوی در شبکه های اجتماعی فارسی، حمید حبیب زاده مشتقین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • طراحی سیستم توصیه گر محتوا با استفاده از الگوریتم های پیش بینی کننده در شبکه اجتماعی، کیمیا سکاکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • بخش بندی و تلخیص نظرات مشتریان فروشگاه آنلاین با استفاده از روش های یادگیری عمیق، سعیده دستورانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • یک سیستم تحلیل آینده نگر برای ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد آموزشی، سینا رئیسی وانانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • ارائه مدلی جهت بررسی سلامت روان کارکنان متخصص در شرکت های فناوری محور، معین یوسفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • اثر رابط کاربری بر رضایت کاربران نرم افزارهای حوزه تحلیل های پیشرفته کسب و کار، سیدحسن افتخاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/07/01
 • خوشه بندی و پیش بینی روند هم افزایی فناوری های نوین اطلاعات در شبکه اجتماعی منتخب، نیما رمضان نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/29
 • ارزیابی عملکرد الگوریتم های ترکیبی عصبی تکامل در پیش بینی بیماری های قلبی، مینا کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/31
 • یک سیستم پیشنهاددهنده بر مبنای تحلیل نظرات کاربران بازار آنلاین، نغمه معززی طهران خواه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/31
 • شناسایی عوامل موثر بر انتخاب خطوط هوایی در خاورمیانه با استفاده از روش های تحلیل احساسات و متن کاوی، سیاوش فرزادنیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/31
PhD
 • مدل ارزش کسب و کار فناوری اطلاعات درتولید خودرو، مهدی محمود صالحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • چارچوبی برای توسعه تامین کننده در صنعت خودروی ایران، منصور اسماعیل زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • مدل توسعه مشارکت در سایت های تجارت اجتماعی بر پایه تکنیک های متن و داده کاوی، امیر ارضی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/30
 • مدل استخراج دانش کاربردی از طریق یکپارچه سازی هستی شناسی سازمان و داده کاوی، حمیدرضا نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/30
همکاری در نشریات
 • مدیریت فناوری اطلاعات، علمی پژوهشی، 1399/08/05، 1403/08/05، 140/166220
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • آشنایی با کاربرهای نرم افزار gis، 1398/09/26