professor_pic
سید احسان خاندوزی
سید احسان خاندوزی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد عضویت دارد