professor_pic
احسان چنگیزی
احسان چنگیزی ، استادیار رشته زبانهای باستانی است. ایشان در گروه آموزشی زبان شناسی همگانی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: زبانشناسی تاریخی
Iranian Journals
 • چنگیزی احسان. (1395). نقد و بررسی آبان یشت. علم زبان، 2، 3
 • چنگیزی احسان. (1394). گرفتار، صفت بهمن. زبان شناخت، 6، 2
 • چنگیزی احسان. (1395). یای پایانی فعل امر در فارسی دری. زبان و ادبیات فارسی، 24، 81
 • چنگیزی احسان، عبدالکریمی سپیده. (1395). ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟. زبانشناسی گویشهای ایرانی، 1، 1
 • چنگیزی احسان، هاشمی کمانگر سمیه السادات. (1395). حرف اضافۀ /jâ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی. زبان و زبان‌شناسی، 12، 24
 • چنگیزی احسان، عبدالکریمی سپیده. (1396). روند دستوری شدگی حرف اضافة «از» در زبان فارسی. پژوهش های زبانی، 8، 2
 • چنگیزی احسان. (1395). جایگزینی حالت ازی و بایی در زبان اوستایی. علم زبان، 4، 6
 • عبدالکریمی سپیده، چنگیزی احسان. (1396). بررسی درزمانی ابعاد معنایی گرفتن از منظر تحلیل مولفه ای و معنی شناسی شناختی: اثبات چندمعنایی از طریق بازنمود طرح واره های تصوری. مجله زبانشناسی و گویش های خراسان، 9، 2
 • چنگیزی احسان. (1397). نقش های معنایی حرف اضافه «از» در زبان فارسی. مطالعات ایرانی، 17، 33
Presented in Internal Exhibition
 • چنگیزی احسان، روند دستوری شدگی ضمیر ya در زبان اوستایی، سخنران، 1396/03/01، 1396/03/02
تالیف
 • چنگیزی احسان. (1395). فرهنگ توصیفی دستور تاریخی. علمی
 • چنگیزی احسان. (1397). دستور زبان فارسی باستان. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد
 • تحلیل زبانی سرود انگدروشنان مانوی، مهشید ابوالحسنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/27
 • ساختمان مصدر در زبان فارسی، مرضیه صمیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/21
 • بررسی مقابله ای ساخت متن اوستائی یسنای 12 و 13 و ترجمه آنها به فارسی میانه، مارال شهابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • برررسی آوایی و صرفی ترجمة قرآن قدس و مقایسه آن با ترجمه سوره مائده و ترجمه تفسیر طبری و تفسیر تاج التراجم، حمیدرضا نیک روش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی زبان براهویی در منطقه بلوچستان ایران، نغمه قاسمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • ارجاع متقابل در زبان فارسی: نمایه سازی یا مطابقه، لاله مولائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • بررسی تحولات فعل ماضی نقلی از دورة باستان تا فارسی امروز، مائده مهدی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/10
 • ساخت و کارکردهای وجه تمنایی در اوستا، فارسی باستان و فارسی میانه، الناز آقاعلیزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/17
 • بررسی ویژگیهای زبانی چند قطعة مانوی به زبان فارسی میانه و پارتی، زهرا جلودار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • بررسی ساخت آغازگری در متون فارسی میانه از منظرفرانقش متنی رویکرد نقش گرای هلیدی، زهرا رمضانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/20