professor_pic
حسین تیموری فعال
حسین تیموری فعال ، استادیار رشته دکتری علوم رایانه است. ایشان در گروه آموزشی رایانه دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مدلسازی گسسته و الگوریتمها
Presented in Current Term
 • کلیات فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رایانه و فضای مجازی، کارشناسی
 • داده کاوی محاسباتی، کارشناسی ارشد M.Sc
Teaching Courses
 • ریاضیات برای علوم رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه علوم کامپیوتر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه سازی منطق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات برای علوم رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه علوم کامپیوتر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات برای علوم رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه سازی منطق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات برای علوم رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه علوم کامپیوتر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات برای علوم رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی‌ با‌ برنامه‌ نویسی‌ کامپیوتر، کارشناسی
 • برنامه نویسی کامپیوتری، کارشناسی
 • ریاضیات برای علوم رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه نویسی کامپیوتری، کارشناسی
 • آشنایی با رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی‌ با‌ برنامه‌ نویسی‌ کامپیوتر، کارشناسی
 • رایانه و فضای مجازی، کارشناسی
 • محاسبات نرم، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه نویسی کامپیوتری، کارشناسی
 • برنامه نویسی کامپیوتری، کارشناسی