professor_pic
حسین تیموری فعال
حسین تیموری فعال ، استادیار رشته دکتری علوم رایانه است. ایشان در گروه آموزشی رایانه دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مدلسازی گسسته و الگوریتمها
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • مدلسازی گسسته و الگوریتمها