professor_pic
مینا مظهری
مینا مظهری ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد