professor_pic
عبداله آلبوغبیش
عبداله آلبوغبیش ، استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی است. ایشان در گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: نقد ادبی و مطالعات فرهنگی , روایت کاوی و ادبیات روایی , مطالعات تطبیقی ادبیات , مطالعات میان رشته ای
ثبت تدوین جزوات درسی
  • روش شناسی ادبیات تطبیقی، 1394/07/15، جزوه درسی، چاپی، 1