professor_pic
عبداله آلبوغبیش
عبداله آلبوغبیش ، استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی است. ایشان در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: نقد ادبی و مطالعات فرهنگی , روایت کاوی و ادبیات روایی , مطالعات تطبیقی ادبیات , مطالعات میان رشته ای
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • نقد ادبی و مطالعات فرهنگی
  • روایت کاوی و ادبیات روایی
  • مطالعات تطبیقی ادبیات
  • مطالعات میان رشته ای