professor_pic
نویده مدرسی
نویده مدرسی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است