professor_pic
نویده مدرسی
نویده مدرسی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
Teaching Courses
 • ریاضیات‌2، کارشناسی
 • ریاضی عمومی 1، کارشناسی
 • مبانی ماتریس ها و جبر خطی، کارشناسی
 • فرآیندهای تصادفی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی برای آمار، کارشناسی
 • فرآیندهای تصادفی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فرآیندهای تصادفی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی عمومی 2، کارشناسی
 • مبانی ریاضیات، کارشناسی
 • نظریه اندازه و احتمال، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فرایندهای تصادفی 1، کارشناسی
 • ریاضیات‌2، کارشناسی
 • حسابان تصادفی در مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات‌1، کارشناسی
 • نظریه اندازه و احتمال، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی برای آمار، کارشناسی
 • حسابان تصادفی در مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فرایندهای تصادفی 1، کارشناسی
 • ریاضی عمومی 1، کارشناسی
 • نظریه اندازه و احتمال، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه اندازه و احتمال، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فرایندهای تصادفی 1، کارشناسی
 • فرآیندهای تصادفی در مالی، کارشناسی ارشد M.Sc