professor_pic
نویده مدرسی
نویده مدرسی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد