professor_pic
نویده مدرسی
نویده مدرسی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
کرسی علمی
  • مدرسی نویده، ترویجی، 1397/09/20