professor_pic
محمد قاسمی ششده
محمد قاسمی ششده ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد عضویت دارد