professor_pic
سعید رضائی
سعید رضائی ، استادیار رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی است. ایشان در گروه آموزشی روانشناسی (آ.ک)استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: اختلال های عصب تحولی( اتیسم, ناتوانی یادگیری و.. , شناخت اجتماعی , اختلال های حسی- حرکتی
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • اختلال های عصب تحولی( اتیسم, ناتوانی یادگیری و..
  • شناخت اجتماعی
  • اختلال های حسی- حرکتی