professor_pic
زهرا جامه بزرگ
زهرا جامه بزرگ ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد