professor_pic
زهرا جامه بزرگ
زهرا جامه بزرگ ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
ثبت تدوین جزوات درسی
  • یادگیری الکترونیکی، 1394/07/01، جزوه درسی، چاپی، 1
  • یاد گیری و طراحی آموزشی، 1394/07/01، جزوه درسی، چاپی، 1
  • نکات کلیدی در روش تحقیق، 1394/12/01، جزوه درسی، چاپی، 1