professor_pic
زهرا جامه بزرگ
زهرا جامه بزرگ ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
کرسی علمی
  • پیوند برنامه درسی دانشگاهی و چالش ها و راهکارهای ارتقای اخلاق، جامه بزرگ زهرا، نظریه پردازی، 1395/02/16