professor_pic
میترا عظیمی
میترا عظیمی ، استادیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. ایشان در گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: اقتصاد شهری , اقتصاد اجتماعی , مدیریت شهری , برنامه ریزی منطقه ای
Presented in Current Term
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • ارزشیابی‌ طرح ها‌ و‌ برنامه ‌ها، کارشناسی
 • اقتصاد شهری و منطقه ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اندیشه های شهر سازی با تأکید بر رویکرد اسلامی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • اندیشه های شهر سازی با تأکید بر رویکرد اسلامی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
Teaching Courses
 • کلیات برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، کارشناسی
 • کلیات برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • اقتصاد شهری و منطقه ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • جغرافیای‌ شهری‌، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • اقتصاد ‌شهری، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • جغرافیای‌ شهری‌، کارشناسی
 • اقتصاد ‌شهری، کارشناسی
 • اصول‌ توسعه ‌و‌ عمران، کارشناسی
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • تئوری‌ های‌ برنامه‌ ریزی، کارشناسی
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • اقتصاد ‌شهری، کارشناسی
 • تئوری‌ های‌ برنامه‌ ریزی، کارشناسی
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی‌ اجتماعی، کارشناسی
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • اقتصاد ‌شهری، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • اقتصاد ‌خرد‌ و‌ کلان، کارشناسی
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • اندیشه های شهر سازی با تأکید بر رویکرد اسلامی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اندیشه های شهر سازی با تأکید بر رویکرد اسلامی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اندیشه های شهر سازی با تأکید بر رویکرد اسلامی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • اقتصاد ‌شهری، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • اقتصاد‌ خرد‌ و‌ کلان، کارشناسی
 • اقتصاد شهری و منطقه ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی