professor_pic
میترا عظیمی
میترا عظیمی ، استادیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. ایشان در گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: اقتصاد شهری , اقتصاد اجتماعی , مدیریت شهری , برنامه ریزی منطقه ای
کرسی علمی
  • اثرات نااطمینانی تورمی بر ساختار مالی شهرداری و پیامدهای آن در مدیریت شهری از دیدگاه نهادگرایی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)، عظیمی میترا، ترویجی، 1395/10/27