professor_pic
کامبیز مختاری
کامبیز مختاری ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی بیمه دانشکده موسسه آموزش عالی بیمه اکو عضویت دارد