professor_pic
کامبیز مختاری
کامبیز مختاری ، استادیار رشته دکتری تمام وقت: مدیریت لجستیک است. ایشان در گروه آموزشی بیمه دانشکده موسسه آموزش عالی بیمه اکو عضویت دارد