professor_pic
علی خورسندی طاسکوه
علی خورسندی طاسکوه ، استادیار رشته مطالعات آموزشی (مطالعات رهبری و سیاست انتقادی در آموزش) است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزش عالی؛ مطالعات سیاست و گفتمان انتقادی در آموزش؛ بین المللی شدن آموزش عالی؛ مطالعات راهبردی و رهبری در آموزش عالی؛ مطالعات تطبیقی آموزش عالی؛ آموزش و پژوهش میان رشته ای؛ فلسفه آموزش عالی، برنامه ریزی درسی آموزش عالی؛ تجزیه و تحلیل سیستمها در آموزش