professor_pic
علی خورسندی طاسکوه
علی خورسندی طاسکوه ، استادیار رشته مطالعات آموزشی (مطالعات رهبری و سیاست انتقادی در آموزش) است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزش عالی؛ مطالعات سیاست و گفتمان انتقادی در آموزش؛ بین المللی شدن آموزش عالی؛ مطالعات راهبردی و رهبری در آموزش عالی؛ مطالعات تطبیقی آموزش عالی؛ آموزش و پژوهش میان رشته ای؛ فلسفه آموزش عالی، برنامه ریزی درسی آموزش عالی؛ تجزیه و تحلیل سیستمها در آموزش
Presented in Current Term
 • نظام‌آموزش‌عالی‌درجهان، دکتری
Teaching Courses
 • برنامه‌ ریزی آموزشی ضمن خدمت، کارشناسی
 • نظارت و راهنمایی تعلیماتی ، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی آموزشی ضمن خدمت، کارشناسی
 • نظارت و راهنمایی تعلیماتی ، کارشناسی
 • مقد‌مات‌ مد‌یریت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آ‌مو‌زشی، کارشناسی
 • برنامه ‌ریزی ‌نیروی‌ انسانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش‌ و پرورش‌ تطبیقی، کارشناسی
 • برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار ( تحقیق وتتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، کارشناسی
 • نظام‌ های آموزش ‌عالی‌ در جهان، دکتری
 • نظام‌ های آموزش ‌عالی‌ در جهان، دکتری
 • سیاستگذاری آموزشی (با تاکید بر برنامه درسی)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مکاتب‌فلسفی‌و‌آرا‌ءتربیتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی‌اجتماعی‌در‌تعلیم‌و‌تربیت، کارشناسی
 • مطالعات تطبیقی در آموزش عالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول مدیریت آموزشی، کارشناسی
 • نظام‌آموزش‌عالی‌درجهان، دکتری
 • اصول‌ مدیریت‌ آموزشی، کارشناسی
 • نظام‌آموزش‌عالی‌درجهان، دکتری
 • مدیریت ‌دانشگاه ها و مؤسسات ‌آموزش عالی، دکتری
 • مطالعات تطبیقی در آموزش عالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش ‌و‌ پرورش ‌تطبیقی، کارشناسی
 • آموزش‌ و پرورش‌ تطبیقی، کارشناسی
 • مدیریت ‌دانشگاه ها و مؤسسات ‌آموزش عالی، دکتری
 • زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظام‌آموزش‌عالی‌درجهان، دکتری
 • نظام‌آموزش‌عالی‌درجهان، دکتری
 • مطالعات تطبیقی در آموزش عالی، کارشناسی ارشد M.Sc