professor_pic
فاطمه جعفرخانی
فاطمه جعفرخانی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد