professor_pic
فاطمه جعفرخانی
فاطمه جعفرخانی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
ثبت تدوین جزوات درسی
  • انگلیسی برای دانشجویان علوم تربیتی، 1395/04/25، گردآوری، چاپی، 1
  • آموزش مقدماتی نرم افزار استوری لاین 2، 1395/09/01، جزوه درسی، چاپی