professor_pic
زرین زردار
زرین زردار ، استادیار رشته علوم ارتباطات است. ایشان در گروه آموزشی علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: رسانه ای شدن علم و فناوری , مطالعات تلویزیون
کسب رتبه در جشنواره‌های ملی و بین المللی
  • بازنمایی حقوق و تکالیف شهروندی در مطبوعات ایران، ملی، سایر، 1388/08/11
  • شانزدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران، ملی، سایر، 1394/08/21