professor_pic
زرین زردار
زرین زردار ، استادیار رشته علوم ارتباطات است. ایشان در گروه آموزشی علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: رسانه ای شدن علم و فناوری , مطالعات تلویزیون
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • رسانه ای شدن علم و فناوری
  • مطالعات تلویزیون