professor_pic
وحید رضایی تبار
وحید رضایی تبار ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: داده کاوی، یادگیری ماشین، شبکه های بیزی، بیوانفورماتیک
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • داده کاوی، یادگیری ماشین، شبکه های بیزی، بیوانفورماتیک