professor_pic
سعید پورروستائی اردکانی
سعید پورروستائی اردکانی ، استادیار رشته علوم کامپیوتر (نرم افزار) است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
Teaching Courses
 • آشنایی ‌با‌ رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • کاربرد ‌مقدمات‌ کامپیوتر‌ در‌ مدیریت ‌آموزشی، کارشناسی
 • ساختمان داده ها، کارشناسی
 • آشنایی ‌با‌ رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان برنامه نویسی1، کارشناسی
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • مبانی نرم افزار و سیستم عامل، کارشناسی
 • شبیه سازی و بازی های آموزشی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی شبکه و سخت افزار، کارشناسی
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • زبان برنامه نویسی 2، کارشناسی
 • کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت ، کارشناسی
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • زبان برنامه نویسی1، کارشناسی
 • شبیه سازی و بازی های آموزشی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی ‌و مدیریت ‌سیستم های ‌اطلاعاتی‌ در آموزش عالی، دکتری
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • طراحی ‌و مدیریت ‌سیستم های ‌اطلاعاتی‌ در آموزش عالی، دکتری
 • شبیه سازی و بازی های آموزشی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • زبان برنامه نویسی1، کارشناسی
 • نظام جامع یادگیری الکترونیکی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت ارتباطات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • کاربرد‌رایانه‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc