professor_pic
سعید پورروستائی اردکانی
سعید پورروستائی اردکانی ، استادیار رشته علوم کامپیوتر (نرم افزار) است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد