professor_pic
سعید اسلامی بیدگلی
سعید اسلامی بیدگلی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی بیمه دانشکده موسسه آموزش عالی بیمه اکو عضویت دارد