professor_pic
بهروز بیک بابائی
بهروز بیک بابائی ، استادیار رشته ادبیات و گویشهای معاصر ترکی است. ایشان در گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است