professor_pic
بهروز بیک بابائی
بهروز بیک بابائی ، استادیار رشته ادبیات و گویشهای معاصر ترکی است. ایشان در گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • نحو‌ تحلیلی ‌ترکی‌ 1، کارشناسی
 • دستور زبان‌ ترکی ترکیه 1، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 2، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 2، کارشناسی
 • تاریخ‌ زبان‌ ترکی‌، کارشناسی
 • مکتب های‌ ادبی 1، کارشناسی
 • تاریخ‌ زبان‌ ترکی‌، کارشناسی
 • داستان‌نویسی‌ترکی‌1، کارشناسی
 • آشنایی‌ با‌ لهجه‌ های‌ معاصر ‌ترکی‌، کارشناسی
 • ابتکار‌ نویسندگی‌ 1، کارشناسی
 • ابتکار‌ نویسندگی‌ 1، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی ‌ترکی ‌3، کارشناسی
 • نگاه‌ کلی‌ به‌ لهجه‌ های‌ ترکی‌ قدیم، کارشناسی
 • مکتب های‌ ادبی 2، کارشناسی
 • نگاه‌ کلی‌ به‌ لهجه‌ های‌ ترکی‌ قدیم، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی ‌ترکی ‌3، کارشناسی
 • شنیدن‌و‌درک‌مفاهیم1، کارشناسی
 • داستان‌نویسی‌ترکی‌1، کارشناسی
 • ادبیات‌کلاسیک‌ترکی‌3، کارشناسی
 • ادبیات‌شفاهی‌ترکی‌4، کارشناسی
 • شنیدن‌و‌درک‌مفاهیم1، کارشناسی
 • مکالمه1-‌استانبولی، کارشناسی
 • مکالمه1-‌استانبولی، کارشناسی
 • مکالمه 2- ‌استانبولی، کارشناسی
 • ادبیات ‌کلاسیک‌ ترکی‌ 4، کارشناسی
 • آشنایی‌ با‌ لهجه‌ های‌ معاصر ‌ترکی‌، کارشناسی
 • مکالمه 2- ‌استانبولی، کارشناسی
 • صرف ‌و ‌ساخت‌ واژه‌‌ 2، کارشناسی
 • شنیدن‌ و‌ درک‌ مفاهیم 2، کارشناسی
 • شنیدن‌ و‌ درک‌ مفاهیم 2، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 1، کارشناسی
 • صرف ‌و ‌ساخت‌ واژه‌‌ 2، کارشناسی
 • تحلیل‌ شعر، کارشناسی
 • انشا1، کارشناسی
 • داستان‌ نویسی‌ ترکی ‌2، کارشناسی
 • انشا1، کارشناسی
 • نگاه‌ کلی‌ به‌ لهجه‌ های‌ ترکی‌ قدیم، کارشناسی
 • مکالمه1-‌استانبولی، کارشناسی
 • مکالمه 2- ‌استانبولی، کارشناسی
 • مقدمات‌ و‌ اصول‌ و‌ مبانی ‌ترک ‌شناسی‌، کارشناسی
 • شعر‌ معاصر‌ ترکی‌ 1، کارشناسی
 • آشنایی‌ با‌ لهجه‌ های‌ معاصر ‌ترکی‌، کارشناسی
 • ادبیات ‌کلاسیک‌ ترکی‌ 2، کارشناسی
 • ادبیات‌کلاسیک‌ترکی‌3، کارشناسی
 • ادبیات ‌کلاسیک‌ ترکی‌ 4، کارشناسی
 • ادبیات‌ ترکی‌ در‌ دوره ‌پس‌ از‌ تنظیمات‌ 1، کارشناسی
 • ادبیات‌ ترکی‌ در ‌دوره ‌پس‌ از ‌تنظیمات‌ 2، کارشناسی
 • نگارش‌ ترکی‌ 2، کارشناسی
 • شنیدن‌ و‌ درک‌ مفاهیم 2، کارشناسی
 • شنیدن‌ و‌ درک‌ مفاهیم 2، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 2، کارشناسی
 • دیکته‌ و‌ تلفظ، کارشناسی
 • دیکته‌ و‌ تلفظ، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 1، کارشناسی
 • خط‌ و‌ آیین‌ نگارش، کارشناسی
 • شنیدن‌و‌درک‌مفاهیم1، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی ‌ترکی ‌3، کارشناسی
 • ترجمه‌‌ از ‌ترکی‌ به‌ فارسی، کارشناسی
 • ترجمه‌‌ از ‌ترکی‌ به‌ فارسی، کارشناسی
 • ترجمه‌ از‌ فارسی‌ به ‌ترکی، کارشناسی
 • انشا 2- استانبولی، کارشناسی
 • تحلیل ‌متن ‌2، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 2، کارشناسی
 • ادبیات‌ ترکی‌ در ‌دوره ‌پس‌ از ‌تنظیمات‌ 2، کارشناسی
 • آشنایی‌ با‌ لهجه‌ های‌ معاصر ‌ترکی‌، کارشناسی
 • ادبیات‌شفاهی‌ترکی‌4، کارشناسی
 • ترجمه‌ از‌ فارسی‌ به ‌ترکی، کارشناسی
 • صرف‌ و ‌ساخت‌ واژه‌ 1، کارشناسی
 • شنیدن‌ و‌ درک‌ مفاهیم 2، کارشناسی
 • نحو‌ تحلیلی ‌ترکی‌ 2، کارشناسی
 • خط‌ و‌ آیین‌ نگارش، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی ‌ترکی ‌3، کارشناسی
 • خط‌ و‌ آیین‌ نگارش، کارشناسی
 • صرف‌ و ‌ساخت‌ واژه‌ 1، کارشناسی
 • صرف‌ و ‌ساخت‌ واژه‌ 1، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 1، کارشناسی
 • مکالمه1-‌استانبولی، کارشناسی
 • تاریخ عصر عثمانی، کارشناسی
 • ادبیات‌شفاهی‌ترکی‌4، کارشناسی
 • ادبیات‌شفاهی‌ترکی‌4، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 2، کارشناسی
 • آشنایی‌ با‌ لهجه‌ های‌ معاصر ‌ترکی‌، کارشناسی
 • تاریخ عصر عثمانی، کارشناسی
 • مکالمه‌ ترکی‌، کارشناسی
 • مکالمه 2- ‌استانبولی، کارشناسی
 • مکالمه 2- ‌استانبولی، کارشناسی
 • مکالمه1-‌استانبولی، کارشناسی
 • خط‌ و‌ آیین‌ نگارش، کارشناسی
 • تاریخ عمومی ترکان، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی ‌ترکی ‌3، کارشناسی
 • انشاء - استانبولی، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 1، کارشناسی
 • ترجمه‌‌ از ‌ترکی‌ به‌ فارسی، کارشناسی
 • آشنایی‌ با‌ لهجه‌ های‌ معاصر ‌ترکی‌، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 2، کارشناسی
 • املاء، آیین نگارش و تلفظ، کارشناسی
 • ادبیات‌شفاهی‌ترکی‌4، کارشناسی
 • مکالمه 2- ‌استانبولی، کارشناسی
 • مکالمه‌ ترکی‌، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 2، کارشناسی
 • اصول و معیارهای ترجمه، کارشناسی
 • ترجمه‌ از‌ فارسی‌ به ‌ترکی، کارشناسی
 • زبان شناسی همگانی 1- استانبولی، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی ‌ترکی ‌3، کارشناسی
 • ادبیات ‌شفاهی‌ ترکی‌ 1، کارشناسی
 • تاریخ عمومی ترکان، کارشناسی