professor_pic
بهروز بیک بابائی
بهروز بیک بابائی ، استادیار رشته ادبیات و گویشهای معاصر ترکی است. ایشان در گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • بیک بابائی بهروز، کارگاه تقویتی مکالمه و دستور زبان ترکی، راه اندازی، 1393/01/01