professor_pic
سمیه کاظمیان
سمیه کاظمیان ، استادیار رشته مشاوره است. ایشان در گروه آموزشی مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • کاظمیان سمیه. (1393). اثربخشی روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سلامت عمومی معتادان خود درمانجو. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، بهار و تابستان 1393، شماره 6،
 • کاظمیان سمیه، شریعتی سید صدرالدین، اسمعیلی معصومه، فرح بخش کیومرث. (1392). طراحی الگوی آموزشی حل تعارض خانواده: براساس دیدگاه‎های انسان‎شناسانه آیه‎الله جوادی آملی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 13، شماره 13
 • کاظمیان سمیه. (1392). تعیین اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر افزایش صمیمیت زناشویی زوجین نابارور. ارمغان دانش، دوره 18، شماره 5
 • کاظمیان سمیه. (1393). بررسی قدرت هوش هیجانی، سبک های مقابله با تنش و منبع کنترل در پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان (انگلیسی). پژوهش و سلامت، سال چهارم،، شماره 1،
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه. (1391). آموزش خود متمایز سازی بر کاهش اضطراب فرزندان خانواده های طلاق. پژوهش در سلامت روانشناختی، زمستان، 24
 • دلاور علی، کاظمیان سمیه. (1390). بررسی رابطه بین تمایز یافتگی با میزان تمایل به اعتیاد در مردان متاهل. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 1، 16
 • دلاور علی، کاظمیان سمیه. (1390). اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سلامت عمومی معتادین خود درمانجو. مطالعات روانشناسی بالینی، 1، 5
 • عفتی سمیه، کاظمیان سمیه. (1392). اثربخشی قصه زندگی بر افزایش سازگاری زناشویی. روانشناسی نظامی، 3، 15
 • نعیمی ابراهیم، کاظمیان سمیه. (1393). آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 5، 20
 • کاظمیان سمیه، نعیمی ابراهیم. (1394). بررسی کیفی ویژگی های خودابرازگری در مادران نوجوانان بزهکار. جلد14، 55
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه. (1391). اثربخشی آموزش خودمتمایز سازی بر افزایش سازگاری نوجوانان خانواده های طلاق. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 2، 5
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه. (1390). تکنیک مرور زندگی در نوجوانان مضطرب. IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY، 23، 3
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، فرح بخش کیومرث. (1391). مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبکهای مقابله ای در زنان و دختران فراری. روانشناسی نظامی، 2، 3
 • کاظمیان سمیه، نعیمی ابراهیم. (1394). بررسی کیفی ویژگی های خودابرازگری در مادران نوجوانان بزهکار. پژوهش های مشاوره، 14، 55
 • Kazemian Somaye. (2016). w Effect of Islamic ontology in life satisfaction among infertile women. journal of research & health, 86, 12
 • کاظمیان سمیه، آزادی نقش نیره. (1394). تحلیل کیفی مقایسه ای روابط بین زوجین از نگاه مادران دارای فرزند معلول و مادران دارای فرزند سالم. پژوهش های مشاوره، 14، 56
 • ریاحی موسی، اسمعیلی معصومه، کاظمیان سمیه. (1395). تاثیر آموزش ذهن آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان. خانواده پژوهی، 12، 48
 • ، کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه. (1394). ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ادراک ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل. فصلنامه پرستاری سالمندان، 2، 2
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، فرح بخش کیومرث. (1391). مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای زنان و دختران عادی و ارجاعی به اورژانس اجتماعی نیروی انتظامی. روانشناسی نظامی، 3، 9
 • کاظمیان سمیه، شریعتی سید صدرالدین، اسمعیلی معصومه، فرح بخش کیومرث. (1392). طراحی الگوی آموزشی حل تعارض خانواده: برمبنای دیدگاه انسانشناسانه آیه الله جوادی آملی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4، 13
 • امین الرعایا رضوان، کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه. (1395). پیش بینی تحمل پریشانی براساس مولفه های ارتباطی خانواده مبدا در زنان مطلقه و غیر مطلقه. زن و جامعه، 7، 4
 • ریاحی موسی، اسمعیلی معصومه، کاظمیان سمیه. (1395). تاثیر آموزش آگاهی سیال به مادران بر بهبود روابط والد-فرزند با همایندی خودکارآمدی در فرزندان. خانواده پژوهی، 12، 45
 • rajabi athar, Kazemian Somaye, Esmaeeli Masoume. (2017). Relationship of Primary Incompatible Schema and Perception of Aging among Elders in Ira. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 45, 28
 • کاظمیان سمیه، عباسیان الهه. (1396). تجارب زنان یائسه در مواجهه با یائسگی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 45، 6
 • کاظمیان سمیه، قربانیان رقیه. (1395). بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی زنان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 26
 • کاظمیان سمیه، حسین لو عقیل. (1396). نقش پیش بینی کنندگی عوامل حمایت کننده فردی در سازگاری دانش آموزان نابینا. فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی، 28، 28
 • امین زاده دانا محمد، کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، اسمری یوسف. (1396). پیش بینی همدلی ادراک شده بر اساس طرح واره های هیجانی و تاب آوری در مادران دارای فرزند کم توان جسمی حرکتی. توانبخشی، 45، 6
 • رجبی اطهر، کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه. (1395). پیش بینی ادراک بیمار از همدلی پزشک بر اساس ادراک طرد شدگی و احساس پیری در سالمندان عضو کانون بازنشستگان نیروهای مسلح. مجله پرستار و پزشک در رزم، 28، 6
 • دهدست کوثر، کاظمیان سمیه، باقری صدیقه. (1395). تبیین الگوی مفهومی در فرایند سازگاری با خانواده همسر. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 45، 6
 • اسلام زاده بابک، اسمعیلی معصومه، کاظمیان سمیه. (1396). حلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 28، 54
 • حسین لو عقیل، کاظمیان سمیه. (1396). نقش پیش بینی کنندگی اقدام برای رشد فردی در سازگاری دانش آموزان نابینا. کودکان استثنایی، 6، 6
 • حسین لو عقیل، کاظمیان سمیه. (1396). نقش پیش بینی کنندگی حمایت اجتماعی ادراک شده در رشد و تحول پس از سانحه جانبازان نابینا. روانشناسی نظامی، 28، 28
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Kazemian Somaye. (2015). EDUCATION of self differentiation to reduce the rate of anxiety in adolescents of the divorced families. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7, 8
 • eslamzadeh babak, Esmaeeli Masoume, Kazemian Somaye. (2015). The mediation role of internet addiction between social support of family scale and marital commitment . Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7, 8
 • Kazemian Somaye, najafi ramezan, yousefi nejad ahmad, Salmabadi Mojtaba. (2015). the study of effectiveness of system behavioral couple therapy. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 78, 8
 • aminzadeh dana mohammad, Kazemian Somaye, Esmaeeli Masoume. (2015). the comparison of emotional regulation strategies and social adjustment of students with physical-motor disabilities and normal students. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7, 7
 • Kazemian Somaye, Esmaeeli Masoume. (2012). Evaluation of the effectiveness of stress coping skills training based on therapeutic common factors on marital adjustment and conflict resolution styles in infertile wome. Life science journal, 3, 5
 • rajabi athar, Kazemian Somaye, Esmaeeli Masoume. (2016). Special Issue 1 February 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES ISSN 2356 - 5926 http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index Page 1024 Predicting perception of aging on the basis of early incompatible Schema at active and inactive elders. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 14, 13
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، روان شناسی و خانواده، سخنران، مقاله خلاصه، افزایش رضایت زناشویی، 1391/01/01، 1391/01/01
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، همایش ملی خانواده، ارائه پوستر، مقاله کامل، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر سازگاری زناشویی و سبک های حل تعارض زنان نابارور، 1391/02/06، 1391/02/07
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، همایش ملی خانواده، سخنران، مقاله خلاصه، اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه ی تحلیل ارتباط متقابل بر مهارت های ارتباطی دانشجویان، 1391/02/06، 1391/02/07
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، اولین همایش سبک زندگی اسلامی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، سبک زندگی اسلامی و حل تعارضات، 1392/12/05، 1392/12/06
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، بررسی عوامل خوددرمانبخش تعارضات زوجین در مبانی روابط چهارگانه انسانی (ارتباط با خدا، خود، هستی و دیگران) از نگاه جوادی آمل، سخنران، 1393/09/04، 1393/09/05
 • ملکی تبار محمود، کلانتر کوشه سیدمحمد، کاظمیان سمیه، اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی, روانشناسی, مشاوره و آموزش در ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تبلور مفاهیم نظریه انتخاب گلاسر در مدل بهزیستی روانشناختی ریف، 1394/01/30، 1394/01/31
 • ملکی تبار محمود، کلانتر کوشه سیدمحمد، کاظمیان سمیه، اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی, روانشناسی, مشاوره و آموزش در ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب بر هویت اجتماعی نوجوانان خانواده های ایثارگر، 1394/01/30، 1394/01/31
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Kazemian Somaye, REALISTIC SELF TALK, announcer, 2013/02/28, 2013/02/28
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، نقش زن در سلامت خانواده، سخنران، مقاله خلاصه، مقایسه مولفه های خوددرمانبخش و صمیمیت زناشویی، 1391/02/20، 1391/02/22
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، اعتیاد، سخنران، مقاله خلاصه، مرور زندگی و سلامت عمومی معتادان، 1391/03/31، 1391/03/31
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، نقش زن در سلامت خانواده، سخنران، مقاله خلاصه، خوددرمانبخشی و جو اجتماعی خانواده، 1391/03/31، 1391/03/31
 • کاظمیان سمیه، اسمعیلی معصومه، مقاله خلاصه، بررسی مقایسه ای مولفه های خوددرمانبخشی و صمیمیت زناشویی بین زوجین رضایتمند و دارای تعارض
تصنیف
 • کاظمیان سمیه، ردائی وحید. (1396). روان درمانی اگزیستانسیال. ایران-تهران، جنگل
 • کاظمیان سمیه، مرادی اعظم. (1395). توانبخشی اسکیزوفرنی. ایران-تهران، نشر دانژه
تالیف
 • کاظمیان سمیه، سعیدی الهام. (1394). فرهنگ نامه تخصصی مشاوره. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • کاظمیان سمیه. (1395). توانبخشی و مشاوره خانواده. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
ترجمه
 • کاظمیان سمیه، خلیلی شیرین. (1394). داستان گویی, راهکارهای نوین در درمان اختلال وسواس فکری - عملی. ایران-تهران، انتشارات علم
سایر
 • کاظمیان سمیه. (1393). خانواده و مسجد. انتشارات سمت
کارشناسی ارشد
 • عوامل تسهیل کننده برنامه ریزی استراتژیک، مینا گل شناس، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • چالش های مدیریتی توسعه سیستمهای حمل و نقل پایدار تهران، ندا فتوحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/20
 • تاثیر توسعه حمل و نقل محور بر توسعه پایدار شهر تهران، پریسا طاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/20
 • تاثیر آگاهی از حقوق متقابل والد فرزند بر کاهش تعارضات، 1393/03/31
 • ت‍اث‍ی‍ر درم‍ان‌ م‍رور زن‍دگ‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر ت‍ع‍ارض‍ات‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ب‍ر پ‍ای‍داری‌ ازدواج‌، ش‍اه‌ ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/06
 • پش ینی ناپایداری ازدواج بر اساس طرحواره های جنسیتی زوجین متقاضی طلاق، ابراهیم شیروانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/04/01
 • بررسی کیفی مؤلفه های شک وقطعَیت بدنی درزنان معلول سانحه ای، سحرسلیمانیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/21
 • بررسی کیفی تصویر بدنی با رضایت زناشویی و دلبستگی در بانوان مبتلا به سرطان پستان، گل بهار پرهیزکاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/28
 • اثربخشی آموزش مثبت اندیشی با تلفیق دو رویکرد دینی و شناختی بر افزایش تاب آوری و سرسختی روانی متقاضیان ازدواج، سعید سلمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/07/13
 • بررسی مولفه های کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل و آسایشگاه، بیژن فیروزجاه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/08/18
 • بررسی نقش راهبردهای تنظیم هیجانی به عنوان متغیر واسطه ای بر رضایت شغلی و تعارض کار - خانواده، الهام بیات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/10/19
 • بررسی کیفی نقش تجارب خانوادگی در سازگاری و ناسازگاری دوره سالمندی، ابراهیم شیرمحمدیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/07/02
 • مقایسه کیفیت زندگی زوجین تک فرزند با زوجین با بیش از دو فرزند، میلاد سعیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/11/03
 • اثر بخشی آموزش مھارت ذھن آگاھی بر تعارض کار -خانواده و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی، مجید صفری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/11/24
 • اثربخشی مشاوره انگیزشی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر، زهرا شهرکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/11/25
 • بررسی روابط میان فردی نوجوانان عادی و پرورشگاھی، سمیه سلطانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/12/02