professor_pic
فرانک هاشمی
فرانک هاشمی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبان آلمانی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد