professor_pic
آذر غیاثی
آذر غیاثی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است