professor_pic
ستار پروین
ستار پروین ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدد کاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد