professor_pic
سید سروش قاضی نوری نائینی
سید سروش قاضی نوری نائینی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد