professor_pic
سید سروش قاضی نوری نائینی
سید سروش قاضی نوری نائینی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
کرسی علمی
  • عناصر ضروری برنامه‌های سیاستی در حوزه علم، فناوری و نوآوری، قاضی نوری نائینی سید سروش، ترویجی، 1397/02/15