professor_pic
علی صفدری وایقانی
علی صفدری وایقانی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است